Комисията предлага да се увеличи прозрачността при ценообразуването

След като забрани нелоялните търговски практики и подобри сътрудничеството между производителите, днес Комисията представя третия елемент за постигане на по-лоялни практики при веригата за доставки на храни чрез въвеждането на по-голяма прозрачност при обявяването на цените по протежение на цялата верига. 

Днес Европейската комисия внесе предложение, с което се изисква на всеки етап от веригата за доставки на храни, през който преминават продуктите на хранително-вкусовата промишленост, да се обявяват най-важните ценообразуващи елементи.

Разликите между покупните и продажбените цени могат да предоставят информация за междинните разходи (като транспорт, застраховане, складиране и т.н.) между продавача и купувача. По-голямата прозрачност ще позволи да се взимат по-добри делови решения и ще подхранва доверието в лоялното ценообразуване на всеки етап на веригата за доставки на храни. Наличието на актуална и лесно достъпна информация за пазарната конюнктура също е от ключово значение за добрата конкурентоспособност на световния пазар.

Комисарят по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган заяви: „Укрепването на позицията на земеделските производители по веригата на предлагане на храни е приоритет за Комисията. Повишената прозрачност на пазара ще направи информацията за ценообразуването по-ясна и по-достъпна, с което ще се насърчат лоялните отношения по цялата верига, а интересите ще бъдат по-балансирани. Тези нови правила ще допълнят наскоро приетата директива за забрана на нелоялните търговски практики и ще бъдат от полза за по-малките и слаби участници във веригата за доставки на храни. Въвеждането им отразява значителната обществена подкрепа в целия ЕС за засилване на ролята на земеделските производители във веригата за доставка на храни“.

Докато от една страна има много информация за динамиката на селскостопанските пазари (цени, производство, запаси и т.н.), почти няма информация за други ключови пазари по веригата за доставки на селскостопански продукти и храни – като преработката на храни и търговията на дребно, които са именно звеното между земеделските производители и потребителите. Тази асиметрия в наличието на информация между земеделските производители и останалите участници във веригата за доставки на храни поставя първите в изключително неизгодно положение на пазара и поражда опасения за нелоялни търговски отношения. Липсата на информация от преработвателите и търговците на дребно за динамиката на пазара е известна като „черната кутия“ на веригата за доставки на селскостопански продукти и храни. Днешното предложение представлява ключът за отварянето на тази кутия.

Предложените мерки ще обхванат месото, яйцата, млечните продукти, плодовете и зеленчуците, полските култури, захарта и зехтина. Те са разработени въз основа на системите за събиране на данни и процедурите, които вече са въведени и използвани от операторите и държавите членки при докладването на пазарна информация на Комисията, само че с разширяване на обхвата. Всяка държава членка самостоятелно ще събира данни за цените и пазарите. Комисията препоръчва на държавите членки да изберат най-икономически целесъобразния подход и фокусът им да не са малките и средни предприятия, за да се намали административната тежест. Държавите членки ще предоставят данните на Комисията, която от своя страна ще публикува наблюденията на своя портал за данни за хранително-вкусовата промишленост и обсерваториите на пазара на ЕС. Изключително важно е предоставяната от държавите членки информация да е точна и актуална.

В съответствие с процедурите на Комисията за по-добро законотворчество, предложението е публикувано за обществено допитване за четириседмичен срок. След това то ще бъде прието от Европейската комисия и се очаква да влезе в сила шест месеца след приемането му.

Източник:
European Commission