Агроиновации: Ефективно използване на селскостопански отпадъци

Проектът АgroCycle ще помогне за развиване на устойчиви зелени бизнеси и работни места

Приложението на Кръговата икономика в устойчиви техно-икономически решения по агрохранителната верига на доставки е във фокуса на 72 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации. 

Съществува спешна нужда и огромна възможност да се обърне внимание на ефективното използване на селскостопански отпадъци, съпътстващи продукти и странични продукти, които се стремят да изградят устойчиви вериги на доставки в земеделския и преработвателния сектори. 

Проектът АgroCycle, който се изпълнява в периода юни 2016 – май 2019 с бюджет 7.650.050 евро е финансиран по програма „Хоризонт 2020.Водещ партньор по проекта е Националният университет в Дъблин. Включени са 25 партньори по проекта, сред които са университети, неправителствени организации и научни звена от 8 държави-членки от ЕС и Китай. Целта на проекта е да се постигне 10% увеличение на рециклирането и валоризацията на селскостопански отпадъци до 2020 г., а основната цел на проекта АgroCycle е по-нататъшното разработване, демонстриране и валидиране на нови процеси, практики и продукти за устойчиво използване на селскостопански отпадъци и страничните продукти.

Сред очакваните резултати в следствие на изпълнението на проекта са да се подобрят познанията за потоците от отпадъци и да започнат работа определен брой ключови пилотни проекта с различни пътища за валоризация на отпадъците. 

AgroCycle ще развие устойчиви възможности за зелени бизнеси и зелени работни места, свързани с възстановяването, повторната употреба и валоризация на селскостопански отпадъци, съпътстващи и странични продукти, водещи до измерими екологични, обществени и икономически ползи за Европа и света.

За времето на изпълнението на проекта до сега са направени проучвания, анализи, работни срещи между партньорите и други дейности, разписани за началната фаза на проекта. Основните резултати са планирани за втората половина на проекта. Очаква се през следващата година да се представят резултати, по-специално онези, които се съсредоточават върху количественото определяне на изходните суровини за отпадъци в Европа и Китай и върху възможностите за валоризация, свързани с тях.

Ползите от реализация на проекта са насочени към земеделските производители, доставчици, купувачи, производители, преработвателни предприятия, търговски обекти, както и свързани с тях доставчици на услуги.

 

72 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!

Източник: Фермер.БГ