аналитични материали

Статии

„Резултати и изводи от приложението на подхода ЛИДЕР в българските селски райони“ (юли 2018); „Въздействие на подхода „зелена икономика“ върху българските селски райони“ (ноември 2018); “Роля на жените в селското стопанство селските райони“ (февруари 2019).