ЕП публикува изследване на тема „Въздействието на цифровата икономика върху хранителната верига и Общата селскостопанска политика“

Изследването е изготвено по поръчка на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент. 
Неговата цел е да се направи преглед на начините, по които „фермерско-технологичната революция” ще има въздействие върху селскостопанския сектор в близко бъдеще, като се обърне внимание на няколко основни въпроси:
 

  • Какви са ключовите технологични постижения на „реформата на селскостопанските технологии“ до момента?
  • Какво е въздействието на конкретни технологии върху развитието на агро-хранителната верига и на вертикална интеграция на веригата на доставки?
  • Какво означават тези технологични разработки за модернизацията на Общата селскостопанска политика (ОСП)?

Напредъкът на новите технологии е илюстриран в серия от десет примера за въвеждане на цифрови технологии. Според изследването повечето от новите технологии се използват в комбинация. 
 
Често например в комбинация се използват Интернет на нещата (IoT), Големи данни (Big Data) и Изкуствен интелект (AI), или комбинация на Изкуствен интелект и роботизация.
 
Блокчейн технологията (Blockchain), виртуалната реалност и новите стратегии за електронна бизнес логистика се оказва, че са нови технологии, които работят независимо, като в същото време допринасят с нова и ценна информация по цялата верига на доставки.
 
Изследваните примери показват необходимостта от по-нататъшно внедряване на иновациите в селското стопанство и насърчаване на научните изследвания и инвестициите в цифровото земеделие.

„Въздействието на цифровата икономика върху хранителната верига и Общата селскостопанска политика“ (.pdf)

Източник: http://www.europarl.europa.eu/