ЕК приветства подкрепата на държавите членки за по-голяма прозрачност при ценообразуването

След днешния обмен на мнения с държавите членки Комисията ще приеме мерките за въвеждане на по-голяма прозрачност чрез подобрено докладване на цените по веригата за доставки на храни.

След забраната на нелоялните търговски практики и подобряването на условията за сътрудничество между производителите през май Комисията представи третия елемент за повишаване на справедливостта в рамките на веригата за доставки на храни: увеличаване на събирането на данни за цените на агрохранителните продукти на различните етапи по веригата за доставки на храни, за да стане ясно как се определят цените.

По-голямата прозрачност ще позволи на различните участници да правят по-информиран избор и ще повиши осведомеността за ценообразуването и развитието на тенденциите по цялата верига. Така ще се улесни и вземането на по-добри бизнес решения, включително за по-добро управление на риска, и ще се повиши доверието.

Комисарят по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган заяви: „Повишаването на прозрачността на пазара има за цел да предоставя повече информация за повече продукти, а също и с по-голяма честота. По този начин ще осигурим по-добър баланс във веригата и по-ефикасно вземане на решения. Увеличената прозрачност е и въпрос на справедливост: ние осигуряваме равен достъп до информацията за цените, която ще внесе повече яснота относно начина на работа на веригата за доставки на храни. Тези разпоредби ще засилят ролята на земеделските стопани във веригата за доставки на храни, което е ключова цел на Комисията. Те са допълнени от наскоро приетата директива за забрана на нелоялните търговски практики, както и с подобренията от 2017 г. на законодателството за организацията на производителите.“

След днешното обсъждане в Комитета за общата организация на пазара мерките ще бъдат приети от Комисията през следващите няколко седмици и ще се прилагат от 1 януари 2021 г.

Въпреки че вече е налице значително количество информация относно селскостопанските пазари (включително производствени и потребителски цени, обеми на производство и търговия и др.), няма достатъчно информация относно пазарите, които оперират между земеделските стопани и потребителите — например преработката на храни или търговията на дребно. Това създава информационна асиметрия между земеделските стопани и другите участници във веригата за доставки на храни, което може да постави първите в изключително неблагоприятно положение в търговските им отношения с останалите.

Приетите днес мерки ще обхванат секторите на месото, млечните продукти, виното, зърнените култури, маслодайните и протеиновите култури, плодовете и зеленчуците, маслиновото масло и захарта. Събирането на данни ще се извършва чрез съществуващите системи и процедури, използвани от операторите и държавите членки за докладване на пазарна информация на Комисията. Всяка държава членка самостоятелно ще събира данни за цените и пазарите. Ще се докладват представителни цени, за да се постигне разходна ефективност и да се ограничи административната тежест.

Държавите членки ще предоставят данните на Комисията, която ще публикува информацията на своя портал за агрохранителни данни и обсерваториите на пазара на ЕС.

Източник:
Европейската комисия