Mеждународна конференция на тема : "Настояще и бъдеще на системите за съвети в земеделието и тяхната роля за внедряване на иновациите"

На 21 ноември 2018 г. от 13.30 в Гранд хотел „София“ ще се проведе международна конференция на тема: „Настояще и бъдеще на системите за съвети в земеделието и тяхната роля за внедряване на иновациите“ организирана от Национална служба за съвети в земеделието.

Целта на Конференцията е да се обменят широк кръг от знания, опит и идеи от участниците и да се обсъдят възможностите за развитие на консултантските услуги в областта на земеделието през новия програмен период 2021-2027 г.

На Конференцията ще присъстват представители на организации за предоставяне на съвети в земеделието и научно-приложни институти от България и други държави от Югоизточна Европа, както и на неправителствени организации и на държавната администрация.

Основните теми на Конференцията са:

  • Развитие на консултантските услуги в областта на земеделието през новия програмен период 2021-2027 г.
  • Взаимодействието в системата  „научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес” в подкрепа на иновациите – различни гледни точки;
  • Иновациите и развитие на системата за съвети в земеделието в други страни от Югоизточна Европа и по-специално в Сърбия, Словения, Хърватска и Македония.

Конференцията се организира и във връзка с представените от Европейската комисия законодателни предложения относно Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. и очакванията новата ОСП да насърчава и подпомага в още по-голяма степен използване на съвременните технологии и иновации и да даде още по-важна роля на съветите в земеделието. Един от основните начини за постигане на целите на ОСП ще бъде чрез широкоразпространена употреба на знания и иновации, защото знанията и иновациите са от съществено значение за постигането на интелигентен, стабилен и устойчив селскостопански сектор. Всяка държава членки следва да поддържа функционираща система за съвети в земеделието с цел подобряване на устойчивото управление и общата ефективност на земеделските стопанства и предприятията в селските райони и която да покрива икономическите, екологичните и социалните аспекти на земеделието.

Работни езици на конференцията ще са български и английски език.

Програма на конференцията.

Източник: Национална служба за съвети в земеделието