Аналитични статии

  • „Резултати и изводи от приложението на подхода ЛИДЕР в българските селски райони“ (юли 2018);
  • „Въздействие на „зелена икономика“ върху българските селски райони“ (ноември 2018);
  • “Роля на жените в селското стопанство“ (февруари 2019).

Въздействие на „зелена икономика“ върху българските селски райони

Зелената икономика се определя като икономика, която повишава благосъстоянието на хората, намалява неравенствата в дългосрочен план и не излага бъдещите поколения на екологичен риск и недостиг. Процесът на изграждането й включва преминаване към нисковъглеродни икономически дейности.

Резултати и изводи от приложението на подхода ЛИДЕР в българските селски райони

Статията „Резултати и изводи от приложението на подхода ЛИДЕР в българските селски райони“ разглежда подхода за водено от общността местно развитие, наречен ЛИДЕР по френската си абревиатура и поставя неговото прилагане в западноевропейските държави и в българските селски райони в сравнителна перспектива. Новите принципи за развитие на селските райони, въведени от подхода ЛИДЕР и постигнатите до момента резултати са представени през откритията на анализаторите на практиката в Западна Европа, където е налице по-продължителна история и натрупан опит.