Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Второто издание на форум "Отворена наука" бе посветено на иновациите в селското стопанство

Форум „Отворена наука“, инициатива на кампания „Общата селскостопанска политика: Говори науката“, проведе своето второ издание като част от Национален младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“, организиран от Сдружение „Научно-технически съюзи с Дом на науката и техниката – Пловдив“ и Фондация Еврика. По темата „Иновации в селското стопанство“ дискутираха професор Стефка Атанасова, Тракийски университет Стара Загора, Петя Иванова, Асоциация на българските но-тилъри (АБНТ) и Елена Боевска, представител на технологична компания "Предистик". 

Дискусията обхвана три тематични области, които прилагат нови подходи в селскостопанската дейност и в резултат добавят качествено нова стойност в икономически и екологичен план за фермерите и за обществото: агролесовъдство, регенеративно земеделие и прецизно земеделие.

Основните акценти бяха ползите от иновациите за фермерите и за околната среда, потенциалът им за качествена промяна в начина, по който функционира българското селско стопанство и ролята на научните изследвания в процеса.

Професор Атанасова разясни мястото и ролята на агролесовъдните системи в земеделското производство и ползите от тях за екологията, биоразнообразието и предотвратяването на бедствия като например наводненията. Тя подчерта, че бариерите пред развитието на агролесовъдството в България са свързани с няколко основни фактора: липсващи знания и опит в тази област, несигурност относно въздействието на агролесовъдните практики върху рентабилността на стопанството и непознаване на възможностите за получаване на различни обезщетения, свързани с екологията и екологичните плащания. За да бъдат преодолени бариерите Тракийският университет, заедно с още 13 организации от различни европейски държави, изпълнява европейски проект REFOREST, финансиран по програма научноизследователската програма на ЕС Хоризонт, който ще изгради мрежа от фермери и специалисти за обмен на добри практики и да споделяне на опит.

Петя Иванова от АБНТ изтъкна, че агролесовъдството и регенеративно земеделие прилагат един и същи похват и че науката в България започва да предприема стъпките, необходими за подкрепа на фермерите за внедряване на регенеративно земеделие като иновативен и управленски подход. Тя обърна внимание на централната роля на фермера в този процес и активното му участие в изграждането, интегрирането, прилагането и развитието на този модел, защото в действителност управленецът е той. Петя Иванова обясни, че фермерът трябва да започне да взема комплексно решения, за да се адаптира и да започне да генерира регенеративно земеделие, което е доста по-различно от линейния подход, използван в конвенционалното земеделие.

Елена Боевска от "Предистик" обясни, че преодоляването на днешните предизвикателства като растящите цени на храните и необходимостта от увеличаване на обема на производството им не могат да бъдат решени с традиционните методи за обработка на земята и отглеждането на животни. Тя представи предимствата на автоматизацията и дигитализацията за производителите, за потребителите и за околната среда. Елена Боевска наблегна на факта, че засега тези технологии навлизат бавно в българската селскостопанска практика и потенциалът за разгръщането им е огромен.

Дискусията беше излъчена онлайн, а запис от нея може да бъде гледан на фейсбук страницата на кампанията.

Кампания „Обща селскостопанска политика: Говори науката“ и Форум „Отворена наука“ са организирани от Агенция Стратегма с подкрепата на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия.