Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Новини

МЗХ публикува за повторно обществено обсъждане целевия прием за напояване на земеделски площи от ПРСР

Министерството на земеделието и храните публикува за второ обществено обсъждане- насоки за кандидатстване по „Целеви прием за проектни предложения за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Това става възможно веднага след финализиране на преговорите със службите на ЕК по отношение на обхвата и възможностите на планираните инвестиции. Общият бюджет на процедурата е в размер на близо 97,8 млн. лева.

Еврокомисията налага мита върху вноса на яйца от Украйна

Европейската комисия въведе мита върху вноса на украински яйца. Това се случва, след като бе достигнат договорения по-рано годишен лимит за този внос.

Комисията  взе същото решение и по отношение на вноса на овесените ядки от Украйна.

Музей на сиренето отвори врати в Париж

В Париж има изобилие от всякакви музеи и центрове на изкуството, но колкото и да е странно, във френската столица все още нямаше музей, посветен на един от най-типичните продукти в страната - сиренето.

Пиер Фрисон, който се премества в Париж преди 15 години и ръководи школа за производство на сирене, е решил да открие Musée du Fromage, за да покаже традиционните процеси на производство на емблематичния за Франция млечен продукт.

МЗХ стартира процедура за изграждане на 24 нови ракетни площадки

За ефективна борба с градушките и опазване на земеделската продукция Министерството на земеделието и храните стартира процедура за изграждане на 24 нови ракетни площадки.

МЗХ намалява административната тежест за проекти на млади и малки стопани по ПРСР 2014-2020 г.

Министерството на земеделието и храните извърши редуциране и актуализация на част от изискуемите документи за плащане от бенефициентите с изпълнени проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони за периода (ПРСР 2014-2020 г).

България участва в учредяването на международна асоциация за подкрепа на инициативата БИОИЙСТ

България ще участва в учредяването на международна асоциация за подкрепа на инициативата на страните от Централна и Източна Европа за базирани на знанието земеделие, аквакултури и горско стопанство в контекста на биоикономиката (БИОИЙСТ). Правителството одобри участието на страната ни в организацията с нестопанска цел.

ЕК стартира обществена консултация за правилата за помощ de minimis

Европейската комисия започна обществена консултация, с която прикани заинтересованите страни да коментират проект за целенасочени изменения на правилата за помощ в малък размер (de minimis) за селскостопанския сектор – Регламент de minimis в селското стопанство. Обществената консултация продължава до 21 юли 2024 г. 

Стартира втори прием по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“

От 8 юни започва втори прием по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“. Определеният бюджет по интервенцията е в размер на 4 000 000 лева, като това е  свободният паричен остатък от първия прием. Средствата са предвидени само за авансови плащания.

Приемът ще продължи до 15 юли и е съгласно Наредба № 14 от 2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 година.

Стартира пожароопасният сезон

Обявен е пожароопасният сезон в горските територии в цялата страна. Според разпоредбите на Закона за горите, обявяването на пожароопасния сезон става по предложение на директора на съответната Регионална дирекция по горите със заповед на областния управител, който определя времетраенето. Поради спецификата на всеки отделен регион, периодът е различен и обхваща месеците от март до ноември.

Стартира прием по интервенциите в областта на биологичното земеделие и на околната среда

От 6 юни 2024 г. започва приемът на заявления за подпомагане по интервенциите в областта на биологичното земеделие и интервенциите в областта на околната среда, и климата, и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода (2023 – 2027 г.) (СПРЗРСР). Документите ще се приемат в общинските служби по земеделие или чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“, заедно със заявленията за подпомагане по интервенциите под формата на директни плащания през кампания 2024.