Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

ЕС с подкрепа от 430 млн. евро за земеделските производители

Държавите членки на ЕС одобриха представения на 3 май пакет за подпомагане на земеделските стопани в България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия в размер на 100 милиона евро. От тях за България ще бъдат отпуснати 9.77 млн. евро, за Унгария 15.93 млн., за Полша 39.33 млн. евро, за Румъния 29,73 млн. евро и за Словакия 5,24 млн. евро. Земеделските стопани от тези пет държави членки са изправени пред проблеми, свързани с логистичните затруднения вследствие на големия внос на някои селскостопански стоки от Украйна.

Плащанията за подпомагане следва да бъдат извършени до 31 декември 2023 г. Обхванатите държави членки ще трябва да уведомят Комисията за подробностите по изпълнението на мерките, по-специално критериите, използвани за изчисляване на помощта, планираното въздействие на мярката, нейната оценка и предприетите действия за избягване на нарушаване на конкуренцията и свръхкомпенсация.

Освен това Европейската комисия предложи да се мобилизира допълнително финансиране от фондовете на ЕС за земеделските стопани, засегнати от неблагоприятни климатични явления, високи разходи за суровини и разнообразни въпроси, свързани с пазара и търговията. Новият пакет за подкрепа ще се състои от 330 милиона евро за 22 държави членки - Белгия, Чехия, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Австрия, Португалия, Словения, Финландия и Швеция.

Мярката ще бъде гласувана от държавите членки на следващо заседание на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари.

За повече информация за разпределението на средствата вижте съобщението.

Източник:
European Commission