Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

ЕС постигна споразумение за намаляване на индустриалните емисии в земеделието

Страните от ЕС и Европейският парламент са постигнали предварително споразумение за ограничаване на промишлените емисии, включително тези от птицеферми и свинеферми, а също и от рудни мини, предаде Euractiv.

Споразумението, сключено във вторник, 29 ноември, ще „намали вредните емисии от индустрията и ще подобри обществения достъп до информация“, се казва в изявление на Съвета на ЕС, представляващ държавите-членки.

Целта е до 2050 г. да се намали замърсяването до нива, които вече не са вредни за човешкото здраве“, заяви испанският министър на екологичния преход Тереза Рибера, която представляваше страните-членки на ЕС в разговорите от името на испанското председателство на Съвета на ЕС. Новите правила ще определят граници на замърсяване на по-ефективни нива и ще предоставят ясни насоки на индустрията относно правилните инвестиции за ефективно намаляване на емисиите“, каза още Рибера.

Споразумението ще намали значително емисиите без да създава допълнителна бюрокрация за индустриите и фермерите, като същевременно ще наложи сериозни глоби за компаниите, които го нарушават“, заяви главният преговарящ от страна на ЕП Радан Кънев.

Споразумението, което трябва да бъде официално прието, има за цел да намали замърсяването на въздуха, почвата и водата от компаниите чрез преразглеждане на съществуващите правила за емисиите и депонирането на отпадъци. То също така ще актуализира европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители, известен като E-PRTR.

Парламентът отбеляза в изявление, че емисиите от големи земеделски компании могат да доведат до здравословни проблеми като астма, бронхит и рак. Актуализираните правила ще се прилагат от 2030 г. за свинеферми с повече от 350 животински единици и за птицеферми с повече от 300 единици кокошки носачки.

Въпреки това „клауза за реципрочност“ ще гарантира, че вносните селскостопански продукти ще отговарят на сравними изисквания като тези, приложими за европейските фермери.

"Оставихме говедата извън обхвата на Директивата за промишлените емисии. Европейската комисия сега трябва да направи нова оценка на въздействието и да комуникира честно и прозрачно със земеделските производители, преди да се върне в парламента с ново законодателно предложение относно включването на говедата“, заяви още Кънев.

Всяка страна от ЕС ще носи отговорност за издаването на разрешителни на компании, засегнати от правилата, ако могат да докажат, че отговарят на съответните стандарти. Санкциите за нарушителите са предназначени да отразяват тежестта на нарушението и ще включват глоби в размер на поне три процента от годишния оборот на компанията в ЕС.

След като страните-членки и Европейският парламент официално подпишат споразумението, то ще влезе в сила три седмици след публикуването му в официалния вестник на ЕС. То ще подлежи на преглед от Комисията на всеки пет години, считано от 2028 г.

Снимка: European Union 2016 - European Parliament, Flickr

Източник:
ESGNEWS