Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

ЕК възнамерява да намали защитите, с които се ползва вълкът

Европейската комисия внесе предложение за решение на Съвета за адаптиране на статута на защита на вълка съгласно международната Бернска конвенция за опазване на европейската дива флора и фауна и естествени местообитания, по която ЕС и неговите държави-членки са страни. Статутът на защита на вълка съгласно Конвенцията е установен въз основа на наличните научни данни по време на договарянето на Конвенцията през 1979 г. Въз основа на задълбочен анализ на статута на вълка в ЕС, също публикуван днес, Комисията предлага вълкът да бъде „защитен“ за разлика от „строго защитен“.

Това следва съобщението на Комисията през септември 2023 г. , че въз основа на събраните данни ще вземе решение относно предложение за промяна, където е уместно, на статута на защита на вълка и за актуализиране на правната рамка, за да въведе, когато е необходимо, допълнителни гъвкавост.

Промяната на защитения статут на вълка съгласно Бернската конвенция, предмет на съгласието на държавите-членки на ЕС и другите страни по Бернската конвенция, е предварително условие за всяка подобна промяна на неговия статут на ниво ЕС. Предложението до голяма степен съответства на позицията, която Европейският парламент изрази в своята резолюция от 24 ноември 2022 г.

Комисията продължава да призовава националните и местните органи да предприемат необходимите действия в настоящата рамка, с подкрепата на ЕС, като същевременно им дава ясна перспектива за по-нататъшна гъвкавост на управлението, ако съществуващите възможности се окажат недостатъчни.

Президентът Урсула фон дер Лайен каза: „Завръщането на вълците е добра новина за биоразнообразието в Европа. Но концентрацията на глутници вълци в някои европейски региони се превърна в реална опасност, особено за добитъка. За да управляват критичните концентрации на вълци по-активно, местните власти поискаха повече гъвкавост. Европейското ниво трябва да улесни това и процесът, който Комисията започна днес, е важна стъпка. Дълбоко съм убеден, че можем и ще намерим целенасочени решения за защита както на биоразнообразието, така и на нашия селски поминък.“

Снимка: Adriaan Greyling, Pexels

Източник:
АГРО ПЛОВДИВ