Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

ЕК представя варианти за намаляване на тежестта за земеделските стопани в ЕС

Европейската комисия изпрати на белгийското председателство документ, в който се очертават първите възможни действия за намаляване на административната тежест върху плещите на земеделските стопани. В документа са изброени редица краткосрочни и средносрочни действия, които могат да бъдат предприети за постигане на опростяване. Това ще послужи като основа за дискусии и съвместни действия с държавите от ЕС. 

Действията, изброени в документа, отчитат приноса на националните администрации, основните селскостопански организации в ЕС и комисията по селско стопанство на Европейския парламент. Документът за опростяване изпълнява ангажимента на председателя Фон дер Лайен, поет на заседанието на Европейския съвет на 1 февруари 2024 г.

Моделът за осъществяване на настоящата обща селскостопанска политика (ОСП), основан на стратегическите планове по ОСП, за които е взето решение и които се прилагат на национално равнище, вече представлява стъпка напред по отношение на опростяването и субсидиарността в сравнение с предходния период. Държавите членки играят ключова роля за ограничаване и пропорционалност на административната тежест за земеделските стопани за постигане на целите на законодателството на ЕС. Ето защо всяко успешно опростяване трябва да се извършва в тясно сътрудничество с националните администрации и самите земеделски стопани.

С оглед на това през март Комисията ще започне онлайн проучване, насочено пряко към земеделските стопани. Тази целева консултация ще помогне да се установят техните основни източници на безпокойство и да се разберат източниците на административна тежест и сложност, произтичащи от правилата на ОСП, както и от други правила на ЕС за храните и селското стопанство в ЕС, и тяхното прилагане на национално равнище. Това проучване ще предостави още през лятото по-ясна картина на основните административни пречки, които земеделските стопани възприемат и пред които са изправени. Резултатите от него ще бъдат включени в по-подробен анализ, който ще бъде публикуван през есента на 2024 г.

Освен това необходимо събиране на доказателства Комисията предлага краткосрочни и средносрочни мерки, които биха могли да доведат до известно облекчение както за земеделските стопани, така и за националните администрации, които представляват първото звено за контакт за земеделските стопани и отговарят за управлението и изплащането на средствата от ЕС.

Първо, Комисията предлага да се опростят някои от изискванията за обвързаност с условия, които земеделските стопани в ЕС трябва да спазват. Наборът от основни стандарти, наричани ДЗЕС (добро земеделско и екологично състояние), които всички земеделски стопани трябва да спазват, за да получат подпомагане по ОСП,се оказа труден за прилагане при определени обстоятелства.

Комисията вече предприе действия, като предостави за 2024 г. частично освобождаване от правилата за земята, оставена под угар, т.нар. ДЗЕС 8. Сега Комисията предлага да се променят правилата за първия стандарт (ДЗЕС 1), който налага изискване за поддържане на постоянно затревените площи в ЕС стабилни от референтната 2018 г. насам. Съгласно това изискване бившите животновъди с големи пасища, принудени да преминат към производство на полски култури поради смущения на пазара в сектора на месото и млечните продукти, могат да бъдат приканени да преобразуват отново обработваемата си земя в постоянно затревени площи. Това задължение би могло да доведе до загуба на доходи за съответните земеделски стопани. Комисията предлага тези правила да бъдат изменени до средата на март, за да се гарантира, че се вземат предвид структурните промени, причинени от преориентирането на пазара и намаляването на добитъка, като се гарантира, че земеделските стопани няма да бъдат санкционирани в работата си, и да се спомогне за намаляване на тежестта, тъй като по-малко площи ще трябва да бъдат повторно преобразувани в постоянно затревени площи.

Комисията също така ще направи преглед на това кои селскостопански практики могат да бъдат възможни през чувствителни периоди при изпълнението на задължението за покриване на почвите съгласно ДЗЕС 6. Комисията също така насърчава всички заинтересовани страни да споделят мнението си относно административната тежест, която може да бъде свързана с Директивата за нитратите. Това може да се направи чрез онлайн обществената консултация, която ще се проведе до 8 март 2024 г.

Второ, Комисията предлага да се опрости методологията за някои проверки с цел намаляване на броя на посещенията в земеделските стопанства от националните администрации с до 50 %. Тази мярка отговаря пряко на исканията на държавите членки. Комисията предлага да се рационализира и изясни как да се оценява качеството на системата за мониторинг на площта. Последното е система, основана на автоматизиран анализ на сателитни изображения от „Коперник“, чиято цел е да се намалят инспекциите в земеделските стопанства, да се помогне на земеделските стопани да избягват грешки и да се налагат санкции, както и да се улесни докладването. С по-малко посещения на администрацията за управление земеделските стопани ще разполагат с повече време, за да се посветят на основната си работа.

Трето, Комисията предлага да се изясни използването на понятието „непреодолима сила „и „извънредни обстоятелства“. Тази правна концепция позволява на земеделските стопани, които не могат да изпълнят всички свои изисквания на ОСП поради извънредни и непредвидими събития извън техния контрол (като например в случаи на тежки суши или наводнения), да не им бъдат налагани санкции. Това пояснение ще подпомогне националните администрации при прилагането на тази разпоредба и ще гарантира еднаквото ѝ прилагане в целия Съюз. Това също така ще подобри сигурността при получаването на подпомагане по линия на ОСП за земеделските стопани, засегнати от подобни злощастни събития. В по-общ план Комисията ще работи с държавите членки за определяне на възможните начини за рационализиране на контрола.

В своя документ Комисията споменава и допълнителни средносрочни мерки, които могат да облекчат тежестта за земеделските стопани, особено за по-малките земеделски стопани, и може да обмисли предлагането на промени в този смисъл в основните регламенти за ОСП, договорени от Европейския парламент и Съвета през 2021 г.

Едно от предложенията може да бъде освобождаването на малки стопанства с площ под 10 хектара от контрол, свързан със спазването на изискванията за предварителни условия (ДЗЕС). Това освобождаване би опростило значително ежедневната работа на дребните земеделски стопани, които представляват 65 % от бенефициерите по ОСП, като същевременно ще се запазят амбициите на ОСП в областта на околната среда, тъй като малките стопанства обхващат едва 9,6 % от площите, получаващи подпомагане по линия на ОСП. Освен това, ако основните регламенти бъдат променени в средносрочен план, би могло да се преразгледа ДЗЕС 8 относно оставената под угар земя, ДЗЕС 7 относно сеитбооборота и ДЗЕС 6 относно почвената покривка, за да се намали допълнително тежестта за земеделските стопани.

Успоредно с това Комисията ще улесни обмена на най-добри практики за опростяване от страна на държавите членки между различните съответни органи за сътрудничество (т.е. експертни групи, комитети и други).

При разглеждането на предложенията за опростяване Комисията взе предвид въздействието на тези предложения върху екологичните цели и амбициите на общата селскостопанска политика. Те също така гарантират продължаването на стабилна и предвидима законодателна рамка за земеделските стопани в ЕС въз основа на настоящата ОСП, която влезе в сила на 1 януари 2023 г. За да отговори допълнително на настоящата кризисна ситуация в селскостопанския сектор, Комисията работи и по действия за подобряване на позицията на земеделските стопани в хранителната верига и за тяхната защита срещу нелоялни търговски практики, които ще бъдат представени скоро. Като се има предвид, че земеделските стопани често са най-уязвимото звено във веригата за създаване на стойност в областта на храните, тези действия могат да обхващат въпроси като прозрачността на пазара, търговските практики във веригата за създаване на стойност, производствените разходи или по-хомогенния контрол на съществуващите правила относно вносните селскостопански продукти.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: „Комисията остава изцяло ангажирана с намирането на решения за облекчаване на натиска, който понастоящем се усеща от нашите работещи селскостопански жени и мъже. Намаляваме административната тежест за нашите земеделски стопани, за да им помогнем да гарантират продоволствената сигурност за европейските граждани. Опростяването на нашите селскостопански политики е постоянен приоритет както на равнището на ЕС, така и на национално равнище. С този набор от действия изпълняваме ангажимента, който поехме към нашите земеделски стопани, за да ускорим дискусията. Очаквам с нетърпение да чуя вижданията на нашите държави членки.“

Източник:
Европайска комисия