Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Eкип на Стопански факултет разработва секторно иновационно табло за агробизнеса

На 27 март беше представен проект „Разработване на методология за комплексна оценка на иновационния потенциал на секторно и фирмено равнище в областта на агробизнеса“, финансиран от Фонд Научни Изследвания с договор № КП-06 -Н75/8 от 07.12.2023 с бенефициент Стопански факултет към Софийски университет.

Целта е разработването на Секторно иновационно табло (Sectoral Innovation scoreboard) на основата на оригинална методология за изследване на иновационния потенциал на агробизнеса. То ще е и основа за установяване на нуждите, факторите за насърчаване на иновациите, както и за разработването на политики. 

Проф. д-р Теодора Георгиева (ръководител на проекта) и доц. д-р Даниела Венциславова Георгиева (член на екипа) разказаха на аудиторията интересни изводи от проучването до момента.

Проф. Теодора Георгиева посочи, че агробизнесът има дял от 5% в генерираната Брутна добавена стойност по текущи цени през 2022 г., осигурява малко над 6% от заетостта и 17% от общия износ за страната. Динамичното развитие на технологиите превръщат сектора в приложно поле за научни постижения и технологични решения. Фермерите са изправени пред предизвикателството да произвеждат храна по икономически ефективен за тях начин, като опазват природата и биологичното разнообразие и се адаптират към разнообразни хранителни режими и предпочитания. Секторът е чувствителен по отношение вземането на политически решения, и нехомогенен по отношение на дейностите, прилаганите технологии и крайните продукти. 

Проектът се изпълнява от Стопанския факултет на Софийския Университет и е с продължителност 36 месеца.

Източник:
Стопански факултет, Софийски университет