Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Пазар на труда в селското стопанство

Статистика

Дял на заетите в селското стопанство

Интерактивна карта, която показва какъв дял от работната сила на държавата е заета в сектор селско стопанство.
За преобладаващата част от европейските държави (и повечето от ЕС), които са с висока степен на индустриализация и високи доходи, делът на заетите в селското стопанство е 0-5% (23 държави). България попада в група от 6 държави за които делът е 5-10%. Три европейски държави имат между 10 и 20% заети (Украйна, Гърция и Сърбия). Единствената държава от ЕС с дял от над 20% заетост в сектор селско стопанство е Румъния. Извън ЕС, в Албания този дял е 36.42%.

Брой на заетите в селското стопанство

Интерактивна карта, която показва броя на заетите в сектор селско стопанство
Като брой на заетите в селското стопанство най-много от европейските държави (от средна големина) попадат в групата 100 000 – 500 000 души, където се намира и България. Малко по-малък е дела на държавите в група 0 – 100 000 души – това са по-малките и северните държави, където сектор земеделие не е много мащабен. Държавите от Средиземноморския басейн са в група 500 – 1 million и само в две европейски държави (Румъния и Украйна) заетите в сектора са над милион.

Дял на жените, собственици на земеделски земи

Интерактивна карта, която показва какъв дял жени са собственици на земеделски земи в сектор селско стопанство
Европейските държави са почти равномерно разпределени по категориите на този индикатор: (7-14%) 6 държави, (14-21%) 8 държави, (21-28%) 7 държави – тук попада България, (над 28%) 7 държави. Единствената държава с дял на жените под 7% е Нидерландия

Добавена стойност в селското стопанство на един зает

Тази графика показва добавената стойност в сектор Селско стопанство, създавана от един работник (в щатски долари). Добавената стойност в селското стопанство на един работник се изчислява като общата добавена стойност на селското стопанство, разделена на броя на заетите в сектора. Резултатите показват, че добавената стойност на един работник е по-висока в държавите с по-високи доходи. Според експертното мнение това се дължи на фактори като въвеждане на технологии, достъпност на ресурсите и прилагане на практики с по-висока производителност.
Повечето държави от ЕС попадат в категорията 20 000$-50 000$. България, заедно с Румъния и Северна Македония, е в категория 10 000$ – 20 000$. С най-ниска добавена стойност (5 000$ – 10 000$) е секторът в Албания, Босна и Херцеговина, Украйна и Молдова, а с най-висока (50 000$ – 100 000$) Ирландия, Люксембург, Швейцария и Норвегия.