Co-funded by the European Union.
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
pic

ЕП прие нови правила за намаляване на замърсяването от големите животновъдни стопанства

Парламентът прие споразумението с държавите членки относно преразглеждането на Директивата за емисиите от промишлеността с 393 гласа „за“, 173 „против“ и 49 „въздържал се“, както и новия регламент относно портала за емисии от промишлеността с 506 гласа „за“,82 „против“ и 25 „въздържал се“. Новите правила ще намалят вредните емисии от промишлените инсталации и големите свинеферми и птицеферми с цел опазване на човешкото здраве и околната среда.

Промишлени инсталации

Новите правила ще направят задължително определянето на най-строгите достижими нива на емисиите за обхванатите сектори. С цел борба с недостига на вода целите за екологична ефективност ще станат задължителни за потреблението на вода. Що се отнася до отпадъците, ефективното използване на ресурсите, енергийната ефективност и използването на суровини, целите ще бъдат в рамките на определен диапазон, а за новите техники — индикативни.

Животновъдни стопанства

Съзаконодателите се споразумяха да разширят обхвата на мерките по директивата за емисии от промишлеността, така че да обхванат свиневъдните стопанства с повече от 350 животински единици (ЖЕ). Изключват се стопанства, които отглеждат свине по екстензивен или биологичен начин, и са отглеждани навън за значителен период от време в рамките на една година. Що се отнася до птицеферми, директивата се прилага за стопанства с кокошки носачки с повече от 300 ЖЕ и за стопанства с бройлери с повече от 280 ЖЕ. За стопанствата, в които се отглеждат както свине, така и домашни птици, ограничението ще бъде 380 ЖЕ.

До 31 декември 2026 г. Комисията ще оценидали е необходимо по-нататъшно справяне с емисиите от отглеждането на добитък, включително от едър рогат добитък, и клауза за реципрочност, за да се гарантира, че производителите извън ЕС отговарят на изисквания, подобни на правилата на ЕС, когато изнасят за ЕС.

Source:
Европейски парламент