Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

ЕП прие нови правила за намаляване на замърсяването от големите животновъдни стопанства

Парламентът прие споразумението с държавите членки относно преразглеждането на Директивата за емисиите от промишлеността с 393 гласа „за“, 173 „против“ и 49 „въздържал се“, както и новия регламент относно портала за емисии от промишлеността с 506 гласа „за“,82 „против“ и 25 „въздържал се“. Новите правила ще намалят вредните емисии от промишлените инсталации и големите свинеферми и птицеферми с цел опазване на човешкото здраве и околната среда.

Промишлени инсталации

Новите правила ще направят задължително определянето на най-строгите достижими нива на емисиите за обхванатите сектори. С цел борба с недостига на вода целите за екологична ефективност ще станат задължителни за потреблението на вода. Що се отнася до отпадъците, ефективното използване на ресурсите, енергийната ефективност и използването на суровини, целите ще бъдат в рамките на определен диапазон, а за новите техники — индикативни.

Животновъдни стопанства

Съзаконодателите се споразумяха да разширят обхвата на мерките по директивата за емисии от промишлеността, така че да обхванат свиневъдните стопанства с повече от 350 животински единици (ЖЕ). Изключват се стопанства, които отглеждат свине по екстензивен или биологичен начин, и са отглеждани навън за значителен период от време в рамките на една година. Що се отнася до птицеферми, директивата се прилага за стопанства с кокошки носачки с повече от 300 ЖЕ и за стопанства с бройлери с повече от 280 ЖЕ. За стопанствата, в които се отглеждат както свине, така и домашни птици, ограничението ще бъде 380 ЖЕ.

До 31 декември 2026 г. Комисията ще оценидали е необходимо по-нататъшно справяне с емисиите от отглеждането на добитък, включително от едър рогат добитък, и клауза за реципрочност, за да се гарантира, че производителите извън ЕС отговарят на изисквания, подобни на правилата на ЕС, когато изнасят за ЕС.

Източник:
Европейски парламент