Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Агронауката на Научната карта на България

Агронауката на Научната карта на България

pic

Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ има основната задача да стимулира целенасочени научни изследвания  в областта на селското стопанство, храните и биоикономиката, които ще спомогнат за справяне с трите основни предизвикателства, пред които са изправени тези сектори днес: жизнеспособно производство на храни; устойчиво управление на природните ресурси и действия в областта на климата и балансирано развитие на биоикономиката. Националната научна програма обединява учени от Аграрния университет Пловдив, Тракийския университет Стара Загора , Университета по хранителни технологии Пловдив, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Селскостопанската Академия и БАН. 
Според  организацията по прехрана и земеделие на обединените нации ФАО климатичните промени са основен фактор за продоволствени кризи, предизвикващи глад по света. Глобалното увеличаване на броя на населението и икономическият растеж водят до усилваща се конкуренция при използването на ресурсите, които са ключови за производството на храни. Очаква се търсенето на вода за селскостопански нужди до 2030 г ще нарасне с 30%.
У нас изследователите прогнозират, че нарастването на температурата и промененият модел на валежи ще засегнат  функционирането на съществуващите стопански и местни еко системи. По- честите екстремни природни явления ще предизвикат нестабилност в селскостопанското производство и цените на продукцията. Разработват се разнообразни методи и комбинации от тях с практическа приложимост за оценка на произход на храни, определяне и разграничаване на вложени суровини, наличие на специфични алергени, патогени и оценка на биодостъпност на хранителните компоненти. Изследвани са различни полезни микроорганизми, получени от традиционни ферментирали храни или от природни източници, както и свойства на натурални биологично активни съставки за разработване на модел на хранителни продукти, които имат характерен вкус, подобрена функционалност и полезни за здравето свойства.

picНационална научна програма „Интелигентно животновъдство“

С какво учените улесняват работата на животновъдите?

Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ предоставя на животновъдите иновативни методи и средства за интелигентно животновъдство с намалени човешки ресурси и намалено въздействие върху околната среда. Програмата обединява 8 български академични и научни организации, дългогодишни лидери в областта на животновъдството и високите технологии с цел повишаване на качеството, повишаване на производителността и по-сигурно бъдеще. Програмата съхранява богатството на генофонда на традиционните български породи и на традиционните породни и географски защитени продукти. Предлагат се решения за ограничаване на стрес факторите и осигуряване на среда с контролирани и оптимизирани условия; иновативни алтернативи в областта на визуалното наблюдение и мониторинг, достъпни за всеки един фермер в стопанството. Разработват се нови, напълно автоматизирани и роботизирани технически средства и процеси с приложение по цялата производствена верига и дистрибуционна мрежа. Всичко това се прави с грижа към околната среда и оптимално използване на ресурси и човешки труд.
Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ се изпълнява в сътрудничество с индустрията, което е ключово за усъвършенстване на разработките и за крайния й успех. А успехът ще означава по-висока развъдна стойност на местните породи, иновативни технологии и интелигентни решения за отглеждане, мониторинг на здравето и хуманно отношение към животните, ресурсна ефективност и продоволствена сигурност.