Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

ЕК представя Обсерваторията за селските райони

Обсерваторията за селските райони е една от инициативите на Европейската комисия за изпълнение на Плана за действие за селските райони, придружаващ дългосрочната визия до 2040 г. Тя е достъпна онлайн и ще бъде доразвита във времето въз основа на обратната информация от потребителите и наличието на нови данни.

Обсерваторията подпомага получаването на знания и има за цел да подобри събирането и разпространението на информация, свързана със селските райони на ЕС. Тя предлага статистически данни, показатели и анализи, базирани на множество източници и при най-подходящата териториална раздробеност, които обхващат икономическите, социалните и екологичните измерения. Обсерваторията допринася за по-доброто разбиране на селските райони и представлява важен източник на информация за проверка на въздействието върху тях (rural proofing), за оценка и анализ на законодателните инициативи на ЕС и за предоставяне на данни за разработването на политики за развитието на тези територии.

Уебсайтът предоставя данни в четири раздела:

“Rural Focus” (Фокус върху селските райони)
Фокусът върху селските райони дава възможност за сравнение на селските райони във всяка държава с класифицираните като „градски“ или „междинни“. Когато са налични, данните отчитат и концепцията за отдалеченост – дадена зона е определена като отдалечена, когато времето за достигане до центъра на града с превозно средство надвишава 45 минути.

„My Place“ (Моето място)
Разделът предлага 360-градусова панорама на всяко място – регион, подрегион, област или община. Може да се избере конкретно място и да се сравни с други (най-широкият наличен набор от показатели е на регионално равнище по NUTS2).

„Trends“ (Тенденции)
Разделът предлага лесен начин за сравняване по конкретен показател на всички зони в Европа с желаното ниво на раздробеност (региони, подрегиони, общини), като ги показва на карта. Възможно е да се проследи и развитието във времето (тенденции), а за някои експериментални показатели са налични и прогнози за бъдещето.

„Thematic Analyses“ (Тематични анализи)
Разделът съчетава данните и аналитичните способности, с цел информационните елементи да се свържат помежду си и да се извлекат полезни поуки. Крайната цел се изразява в по-доброто разбиране на геопространствената статистическа информация чрез превръщане на картографирането на данни в солиден многоизмерен анализ на различни териториални равнища, с ясен акцент върху селските райони.