Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Прецизно земеделие е науката за подобряване на реколтата, която генерира информация за вземане на управленски решения, като използва високи технологии и аналитични инструменти. Това е нова концепция, която повишава продукцията, намалява времето на вложения труд и осигурява ефективна употреба на торове и напояване. Този подход използва големи обеми от данни и информация за състоянието и здравето на културите при висока пространствена резолюция през вегетационния период. Един от най-важните му резултати е намаляване на нужните ресурси.

Разговор с главен асистент д-р Звездомир Желев, катедра Фитопатология на Аграрен Университет Пловдив и директор на център за интегрирано управление на болести по растенията към Аграрен Университет Пловдив.