Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Проучване на знанията

Проучване на знанията

Прилагането на достиженията на науката и технологиите в селското стопанство има няколко цели: по-висока производителност, по-добро качество, повишени ефективност и конкурентоспособност. Науката модернизира селското стопанство и селските райони и дава принос за гарантиране на продоволствената и социалната сигурност, увеличаването на доходите, решаване на проблеми като интензивен труд, сезонност и намаляване на загубите на реколта.