Co-funded by the European Union.
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
малини

ЕК провежда обществена консултация за безопасността на храните

Период на консултацията: 05 Октомври 2022 - 11 Януари 2023  (полунощ брюкселско време)

Политиката на ЕС в областта на безопасността на храните включва правила относно материалите, предназначени за контакт с храни (напр. опаковки за храни, кухненски съдове и прибори и оборудване за преработка на храни).

Тази инициатива има за цел да се осъвременят правилата, за да се:

  • гарантира безопасност на храните и високо равнище на защита на общественото здраве
  • намали наличието и употребата на опасни химикали
  • вземат под внимание на най-новите достижения на науката и технологиите 
  • подкрепят иновациите и устойчивостта чрез насърчаване на безопасни решения за повторно използване и рециклиране, както и за да се помогне за намаляване на въздействието на сектора върху околната среда.

На 20 май 2020 г. Европейската комисия публикува съобщение за стратегията „От фермата до трапезата“, в което пое ангажимент да преразгледа законодателството на ЕС относно материалите, предназначени за контакт с храни. По-конкретно с нея се цели да се подобри безопасността на храните и общественото здраве (по-специално чрез намаляване на употребата на опасни химикали), да се подкрепи употребата на иновативни и устойчиви решения за опаковките, като се използват екологосъобразни, годни за повторна употреба и за рециклиране материали, и да се допринесе за намаляване на отпадъците от храни. Тези ангажименти са отразени и в други ключови стратегии, включително Плана за действие относно кръговата икономика и Стратегия за устойчивост в областта на химикалите с цел изграждане на нетоксична околна среда. Целта на обществената консултация е да се съберат мнения от гражданите и заинтересованите страни в подкрепа на оценката на въздействието от преразглеждане на законодателството относно правилата на ЕС във връзка с материалите, предназначени за контакт с храни.

Освен това тя надгражда обществената консултация, проведена в подкрепа на неотдавнашната оценка на настоящото законодателство на ЕС и с цел намиране на решения за недостатъци, установени с действащото законодателство, а именно:

  • Недостатъчно яснота по отношение на безопасността и функционирането на пазара на ЕС при липсата на конкретни хармонизирани правила на ЕС за материалите, предназначени за контакт с храни, различни от предимно пластмаса;
  • Слабости и ограничения на законодателството, в което се предвижда най-вече списък на разрешените изходни вещества и не се обръща достатъчно внимание на крайния продукт, предназначен за контакт с храни;
  • Не е предвидено степенуване по важност на най-опасните вещества във всички материали, предназначени за контакт с храни;
  • Ниско качество, наличност и прозрачност на информацията по веригата на доставки, което възпрепятства възможността за осигуряване на съответствие и за извършване на официален контрол;
  • Настоящите правила не предоставят достатъчно подкрепа за малките и средните предприятия, нито спомагат за разработването на безопасни и по-устойчиви алтернативи.

Целева аудитория

В обществената консултация може да участват всички заинтересовани страни. Въпросникът обхваща две групи въпроси: Част за граждани: въпроси за всички граждани като потребители на храни в опаковки за храни и потребители на кухненски съдове и прибори за сервиране, като чинии, прибори за хранене, чаши за топли и студени напитки, тигани, тави, контейнери за съхранение, алуминиево и прозрачно фолио за увиване, както и уреди, като хладилници, и предмети, за които може да се предполага, че ще бъдат в контакт с храни (например салфетки). Не се изисква познаване на въпроси, свързани с материалите, предназначени за контакт с храни, или на съответното законодателство.

Част от заинтересованите страни: въпроси за предприятията, представителите на предприятията, организациите на потребителите, научните институции и лицата, участващи в процедурите по прилагане на съответствието и в изпълнението на мерки, свързани с материалите, предназначени за контакт с храни. Целевата група включва производители, вносители, дистрибутори и други предприятия, включително МСП, асоциации на потребителите и съсловни организации, органи за оценяване на съответствието, неправителствени организации, както и органи на държавите членки, включително органи по контрола. Необходимо е респондентите да имат известен опит и познания в регулаторната област относно материалите, предназначени за контакт с храни.

Можете да участвате в тази обществена консултация, като попълните онлайн въпросника

Въпросниците са достъпни на някои или всички официални езици на ЕС. Можете да изпращате вашите отговори на всеки официален език на ЕС.

Подробна информация е публикувана на страницата на ЕК.