Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

ЕК предлага удължаване с още една година на дерогацията на екоизискването за угар

Европейската комисия предлага да се даде възможност на земеделските стопани в ЕС да се възползват от дерогации за 2024 г. от правилата на общата селскостопанска политика, които ги задължават да поддържат определени площи непроизводствени. Предложението на Комисията, изпратено на държавите членки, които ще гласуват по него на заседание на комисия, предоставя първи конкретен политически отговор за преодоляване на опасенията, свързани с доходите на земеделските стопани. То следва и исканията, отправени от няколко държави членки на заседанията на Съвета по селско стопанство.

За да получат подпомагането по линия на ОСП, на което имат право, земеделските стопани трябва да спазват усъвършенстван набор от девет стандарта, които са от полза за околната среда и климата. Този принцип на обвързаност с условия се прилага за близо 9 % от използваната земеделска площ в ЕС и играе важна роля за интегрирането на устойчивите селскостопански практики. Този набор от основни стандарти се нарича ДЗЕС, което означава „добро земеделско и екологично състояние“.

Стандартът за ДЗЕС 8 изисква, наред с другото, минимален дял обработваема земя да бъде заделен за непроизводствени площи или обекти. Последното обикновено се отнася до земя, оставена под угар, но също така и до характеристики като живи плетове или дървета. Стопанствата с по-малко от десет хектара обработваема земя обикновено са освободени от това задължение. Днес Комисията предоставя възможност всички земеделски стопани в ЕС да бъдат освободени от това изискване и да продължат да отговарят на условията за основно директно плащане по ОСП.

Вместо земята да остане оставена под угар или непродуктивна върху 4 % от обработваемата си земя, ще се счита, че земеделските стопани в ЕС, които отглеждат култури, които обогатяват почвата с азот (като леща, грах или предпочитани), и/или междинни култури върху 7 % от обработваемата им земя, отговарят на изискването. Междинните култури са растения, които се отглеждат между две основни култури. Тези култури могат да служат като фураж за животни или като зелен тор. Използването на култури, които обогатяват почвата с азот, и междинни култури носи редица ползи за околната среда за здравето на почвите, включително за биологичното разнообразие на почвите и за ограничаването на извличането на хранителни вещества. Културите трябва да се отглеждат без продукти за растителна защита, за да се запази екологичната амбиция на ОСП.

Мярката ще бъде гласувана през следващите дни от държавите членки, събрани на заседание на ЕК. След това Комисията ще пристъпи към официално приемане. Регламентът ще се прилага със задна дата от 1 януари 2024 г. Държавите членки, които желаят да прилагат дерогацията на национално равнище, трябва да уведомят Комисията в срок от 15 дни, за да могат земеделските стопани да бъдат информирани възможно най-скоро.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви:

„Земеделските стопани са гръбнакът на продоволствената сигурност на ЕС и сърцето на нашите селски райони. Трайният ангажимент на Комисията се изпълнява чрез нашия бюджет за общата селскостопанска политика на стойност 386.7 милиарда евро, което спомага за стабилизиране на доходите на европейските земеделски стопани, като същевременно възнаграждава усилията им в областта на климата и устойчивостта. Днешната мярка предлага допълнителна гъвкавост на земеделските стопани в момент, когато те се справят с множество предизвикателства. Ще продължим да работим с нашите земеделски стопани, за да гарантираме, че ОСП постига точния баланс между задоволяването на техните нужди и същевременно предоставянето на обществени блага за нашите граждани.“

Снимка: Public Domain Pictures

Източник:
Европeйска комисия