Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ - ИНТЕ-ЖИВО

източник: Национална научна програма "Интелигентно животновъдство"

Тракийски университет оглавява консорциум по Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ - ИНТЕ-ЖИВО, финансирана от Министерството на образованието и науката (МОН), съставляван от водещи академични институции в България:

 • Аграрен Университет-Пловдив;
 • Технически Университет – София;
 • Русенски Университет “Ангел Кънчев”;
 • Институт по Информационни и Комуникационни Технологии – БАН;
 • Институт по Механика – БАН;
 • Институт по Биология и Имунология на Размножаването "Акад. Кирил Братанов"(ИБИР–БАН);
 • Селскостопанска Академия – ССА.

Екипът на програмата е изграден от близо 300 водещи учени в областта, от които повече от 20% млади перспективни изследователи. Продължителността на Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ - ИНТЕ-ЖИВО е три години с общ бюджет 4 500 000 лв.

Основната цел на научната програма е провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за предоставяне на животновъдното направление на иновативни методи и средства за интелигентно и ефективно животновъдство с намалени човешки ресурси и намалено въздействие върху околната среда, и пряко реферира към приоритетите на:

 • Програмата на ООН за устойчиво развитие за периода до 2030 г. „Да преобразим света“ и на включените в нея 17 глобални цели за устойчиво развитие;
 • Зелената сделка на Европейската комисия 2020 г.;
 • „Хоризонт Европа“ – Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации 2021 – 2027;
 • Програмата „Цифрова Европа 2021-2027“;
 • Националната програма „Цифрова България 2025“;
 • Стратегията за цифровизация на земеделието и селските райони на Република България.

Специфични цели на научната програма включват:

 • Оказване на компетентна подкрепа за ориентирани научни изследвания в ключови области като животновъдство и биоинформатика, генетика и селекция, екология и биоразнообразие, храни, транспорт, енергийна ефективност и др., вкл. за приложения на получените научни резултати.
 • Автоматизиране и роботизиране на операциите в животновъдството като отглеждане, хранене, доене, почистване и др.
 • Формиране на интердисциплинарни екипи, използващи най-съвременни постижения в животновъдството, ветеринарната медицина, генетиката, селекцията, репродукцията, икономиката и управлението и информационните и комуникационните технологии.
 • Моделиране на процеси и явления с обработка на големи обеми от данни и сложни математически и компютърни модели.
 • Осигуряване на отворен достъп до електронната инфраструктура за екипи от учени и докторанти от различни научни дисциплини. 
 • Разширяване на участието на българската научна общност в европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество.
 • Повишаване на участието на български научни екипи в европейски проекти и в научноизследователски програми.
 • Надграждане на вече стартирали проекти и програми с национално финансиране.

Програмата включва следните направления:

 • Роботизиране и автоматизиране на технологични операции в животновъдството.
 • Оптимизиране на репродуктивните технологии за осигуряване на генетичен прогрес
 • Методи и средства за прецизно хранене на животните.
 • Интелигентно управление на отпадъците.
 • Мониторинг на здравето и хуманното отношение към животните.
 • Дигитализация на животновъдството и осигуряване на отворен достъп на обществото до получените научни резултати. 
 • Използване на резултатите от научните изследвания за дигитализация на образованието и създаване на нови образователни ресурси в областта на интелигентното животновъдство.
Източник:
Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“