Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Евробарометър: Мнозинството от европейците мислят, че екологичният преход следва да се осъществи по-бързо

Според ново проучване на Евробарометър, публикувано на 20 юли 2023 г., огромно мнозинство (93%) от европейците смятат, че изменението на климата е сериозен проблем, пред който е изправен светът. Повече от половината (58%) смятат, че преходът към зелена икономика следва да бъде ускорен с оглед на скоковете в цените на енергията и опасенията във връзка с доставките на газ след руското нашествие в Украйна. От икономическа гледна точка 73% от европейците са съгласни, че разходите за щетите, причинени от изменението на климата, са много по-високи от инвестициите, необходими за екологичен преход. А три четвърти (75%) от европейците са съгласни, че предприемането на действия в областта на климата ще доведе до иновации.

Подкрепа за намаляване на емисиите, възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност

Почти девет от всеки десет европейци (88%) са съгласни, че емисиите на парникови газове следва да бъдат сведени до минимум, като същевременно се компенсират оставащите емисии, за да стане ЕС неутрален по отношение на климата до 2050 г. Близо девет от всеки десет европейци (87%) мислят, че е важно ЕС да си постави амбициозни цели за увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници, а подобен брой (85%) считат, че е важно ЕС да предприеме действия за подобряване на енергийната ефективност, например чрез насърчаване на хората да топлоизолират дома си, да инсталират слънчеви панели или да купуват електрически автомобили. Седем от всеки десет анкетирани (70%) считат, че намаляването на вноса на изкопаеми горива може да подобри енергийната сигурност и да бъде от полза за икономиката на ЕС.

Граждани, ангажирани с индивидуални действия и структурни реформи

Голямо мнозинство (93%) от гражданите на ЕС вече предприемат индивидуални действия в областта на климата и съзнателно правят устойчив избор в ежедневието си. Въпреки това, когато ги попитахме кой отговаря за борбата с изменението на климата, гражданите подчертаха необходимостта от други реформи, които да съпътстват индивидуалните действия, като посочиха също и отговорността на националните правителства (56%), ЕС (56%) и предприятията и промишлеността (53%).

Европейските граждани също така усещат заплахата от изменението на климата в своето ежедневие. Средно над една трета от европейците се чувстват лично изложени на рискове и заплахи, свързани с околната среда и климата, като повече от половината се чувстват по този начин в 7 държави членки, предимно в Южна Европа, но също така и в Полша и Унгария. 84% от европейците са съгласни, че справянето с изменението на климата и екологичните въпроси следва да бъде приоритет за подобряване на общественото здраве, докато 63% от анкетираните са съгласни, че подготовката за последиците от изменението на климата може да има положителни резултати за гражданите на ЕС.

Контекст

Специално проучване на Евробарометър № 538 относно изменението на климата обхвана 26 358 граждани от различни социални и демографски групи във всички 27 държави — членки на ЕС. Проучването беше извършено в периода 10 май — 15 юни 2023 г. Всички анкети бяха проведени лично, или физически в домовете на хората или чрез дистанционна видео връзка.

Резултатите от последното пролетно издание за 2023 г. на проучването „Стандартен Евробарометър“, публикувано неотдавна на 10 юли, съответстват изцяло на резултатите от специалното проучване относно изменението на климата. Стандартното проучване на Евробарометър показа, че гражданите на ЕС преобладаващо продължават да подкрепят енергийния преход, да разглеждат околната среда и изменението на климата като един от важните въпроси, пред които е изправен ЕС, и да очакват мащабни инвестиции във възобновяеми енергийни източници.

За Европейската комисия Европейският зелен пакт е с най-голям приоритет. Той ще превърне ЕС в модерна, ресурсно ефективна и конкурентоспособна екологична икономика, при която никой човек и нито едно място няма да бъдат изоставени. Европейският закон за климата определя правно обвързваща цел за неутралност по отношение на климата до 2050 г. и въвежда междинната цел за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г., с т.нар. „Подготвени за цел 55“ пакет от законодателни предложения. Понастоящем този законодателен пакет е доста напреднал към приемане. Неотдавнашният напредък по Закона за възстановяване на природата, Регламента относно обезлесяването и инициативите за насърчаване на устойчиви продукти и намаляване на отпадъците от опаковки също ще гарантира, че Европейският съюз спира загубата на биологично разнообразие и преминава към кръгова икономика.

Вижте повече:
Източник:
European Commission