Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Нови електронни Анкетна карта и Анкетен формуляр за (пре)регистрация на стопаните

За стопанската 2023-2024 г. Министерството на земеделието публикува нов електронен вариант на Анкетна карта и Анкетен формуляр за регистрация и пререгистрация на земеделските производители.

Кои са важните срокове през ноември?

Редът за (пре)регистрация на лицата като земеделски производители е уреден нормативно с Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Регистрация се извършва целогодишно в областната дирекция „Земеделие“ (ОДЗ) по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице. Пререгистрацията е от 1 октомври на настоящата стопанска година до края на подаването на заявления за следващата Кампания за директни плащания. Документи могат да се подават също по електронна поща, така и чрез Системата за сигурно електронно връчване, като за целта трябва да притежавате Квалифициран електронен подпис (КЕП). ОДЗ водят регистър на земеделските стопани на територията на съответната област.

Всеки земеделски стопанин физическо лице или едноличен търговец се вписва в регистъра с регистрационен номер, съответстващ на единния граждански номер (ЕГН), а юридическото лице - с ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или код по БУЛСТАТ.

Въз основа на вписването ще ви се издаде регистрационна карта по образец съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 и справка, генерирана от регистъра, за декларираната от вас дейност. Фермерите, които ползват земеделска земя, вписват в анкетните формуляри всички имоти, за които имат регистрирано правно основание за ползване съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). При вписване в анкетния формуляр на имоти в регулация представят и документи, доказващи правното основание за ползването им.

Когато земеделските стопани отглеждат животни, прилагат опис на номерата на ушните марки и/или електронните идентификатори, опис на животните, които не подлежат на идентификация, или заверен опис от официалния ветеринарен лекар, контролиращ съответния животновъден обект. Земеделските стопани могат да попълнят и представят анкетна карта с анкетни формуляри на електронен носител. Когато земеделският стопанин стопанисва земеделски земи и/или отглежда животни в различни землища, попълва отделни анкетни формуляри за всяко землище.

Документи за първоначална регистрация/ ежегодна заверка на регистрационна карта

1. Анкетна карта с анкетен формуляр по образец, като анкетните формуляри са отделни в случай на стопанисване на земеделски земи или отглеждане на животни в различни землища на територията на областта (същите могат да бъдат предоставени и на електронен носител);

2. Документи, удостоверяващи наличието на правно основание за ползване на земеделски земи (информацията се предоставя от Общинска служба по земеделие при регистрирано правно основание);

3. Опис на номерата на ушните марки или електронните идентификатори, опис на животните, които не подлежат на идентификация, или заверен опис от официалния ветеринарен лекар, контролиращ съответния животновъден обект.

Когато през съответната стопанска година не са настъпили промени в обстоятелствата, за ежегодна заверка на регистрационната карта не е задължително предоставяне на горецитираните документи, а единствено попълването на декларация от страна на земеделския стопанин.

Документи за актуализация в регистъра

1. Заявление по образец;

2. Анкетна карта с анкетен формуляр.

Актуализация се извършва до 1 месец от промяна в: броя на отглежданите животни; видовете отглеждани култури; размера на обработваемите площи или землища; намерения за засети площи в действително засети площи и други. 

Документи за отписване от регистъра

1. Заявление по образец;

2. Регистрационна карта на земеделски стопанин;

3. Анкетна карта с анкетен формуляр.

На интернет страницата на Министерство на електронното управление може да се запознаете подробно с необходимите стъпки за електронно заявяване за регистрация и пререгистрация като земеделски стопанин.

Снимка: pexels.com

Източник:
AGRIBG