Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

ЕК финансира с 186 млн.евро промоция на селскостопански продукти през 2024 г.

Европейската комисия (ЕК) ще отпусне 185,9 милиона евро през 2024 г. за финансиране на дейности за насърчаване на устойчиви и висококачествени селскостопански хранителни продукти на ЕС у дома и в чужбина. Работната програма за политиката за насърчаване за 2024 г., приета от Комисията, има за цел да разработи нови пазарни възможности, като същевременно взема предвид политическите приоритети, анализа на планирания износ към съществуващи и нововъзникващи пазари, както и приноса на заинтересованите страни.

Кампаниите за популяризиране на селскостопанските продукти на ЕС трябва да бъдат предназначени да открият нови пазарни възможности за земеделските производители в ЕС и по-широката хранителна промишленост в ЕС. Наличните суми за кампании, избрани през 2024 г., са разделени между промоция на вътрешния пазар на ЕС и в трети страни , съответно с 81,3 милиона евро и 85,1 милиона евро. Извън ЕС страните и регионите с висок потенциал за растеж са определени като основни цели за промоция. Това включва Китай, Япония, Южна Корея, Сингапур и Северна Америка. Обединеното кралство остава един от основните експортни пазари за селскостопански хранителни продукти от ЕС, като поема повече от 20% от износа на ЕС-27.

Европейската комисия съфинансира до 80% от избраните проекти, представени от частни оператори, и също така провежда свои собствени комуникационни кампании в трети страни. Такива дейности могат да включват участие в търговски панаири за селскостопански храни, организиране на бизнес делегации в трети страни и разработване на наръчници за навлизане на пазара за износители.

Промоционалните кампании, избрани през 2024 г., се очаква да включват продукти от устойчиви земеделски практики , които допринасят за намаляване на зависимостта от пестициди и антимикробни средства, минимизиране на торенето и замърсяването на водата, намаляване на емисиите на парникови газове, подобряване на органичното земеделие и подобряване на хуманното отношение към животните. 62 милиона евро ще бъдат специално разпределени за такива устойчиво произведени агро-хранителни продукти, включително 42 милиона евро за органични продукти.

Един от очакваните резултати е по-нататъшно повишаване на разпознаваемостта на биологичното лого на ЕС от европейските потребители и потреблението на биологични продукти, в съответствие с плана за действие на ЕС за биологично производство. Друга цел е да се повиши осведомеността относно схемите за качество на ЕС и продуктите, регистрирани като защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) и традиционно специфичен характер (ХТСХ).

Понастоящем са защитени повече от 3500 наименования на селскостопански хранителни продукти и напитки , което гарантира на потребителите истински продукти и запазва културното и кулинарно наследство на ЕС. Насърчаването на консумацията на пресни плодове и зеленчуци в контекста на балансираните диети също остава крайъгълен камък на политиката на ЕС за насърчаване. Последният преглед на изпълнението на програмата заключи, че плодовете и зеленчуците са основната категория продукти, които се възползват от съфинансирането на политиката на ЕС за насърчаване, с между 19% и 30% от общия годишен бюджет на политиката за насърчаване между 2016 г. и 2019 г.

В работната програма за 2024 г. , повече от 18 милиона евро ще бъдат предназначени за насърчаване на пресни плодове и зеленчуци. Това не изключва финансирането на кампании за тези продукти и от останалата част от промоционалния бюджет. Промоционалните дейности, насочени към потребителите на вътрешния пазар, следва да се позовават и да са в съответствие с хранителните насоки на целевата държава-членка(и). Поканите за предложения за предстоящите кампании за 2024 г. ще бъдат отворени от 18 януари до 14 май 2024 г. Те се провеждат от Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания (REA). Широка гама от органи, като търговски организации и организации на производители и агро-хранителни групи, отговорни за промоционалните дейности, имат право да кандидатстват за финансиране и да представят своите предложения.

Така наречените „прости“ програми могат да бъдат представени от една или повече организации от една и съща държава от ЕС. „Мулти“ програмите идват от поне две национални организации от поне две държави-членки или от една или повече европейски организации. Карта на всички кампании, които се провеждат в момента в света, е достъпна на уебсайта на REA.

Информационен ден ще се проведе в Брюксел и онлайн на 31 януари и 1 февруари 2024 г. Целта му е допълнително да представи критериите за допустимост и отпускане, както и опита на бенефициентите на финансирани програми и да улесни контактите между потенциални партньори по проекти.

Снимка: Stockvault

Източник:
АГРО ПЛОВДИВ