Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

ЕК подчертава постигнатия добър напредък по дългосрочната визия за селските райони в ЕС

Европейската комисия публикува доклад, в който се очертава добрия напредък, постигнат до момента в рамките на дългосрочната визия на ЕС за селските райони, в който се подчертават положителните резултати, постигнати от 2021 г. насам, и се представят идеи за бъдеща работа.

В доклада се очертава напредъкът, постигнат в рамките на „Дългосрочната визия за селските райони на ЕС“ в подкрепа на по-силни, по-свързани, устойчиви и проспериращи селски райони и общности. В него са представени 30 действия в редица области на политиката, девет от които вече са завършени.

Основните постижения на дългосрочната визия до момента включват:

  • Стартиране на платформа за съживяване на селските райони за райони, изправени пред демографски и икономически предизвикателства;
  • Стартиране на 60 проекта за научни изследвания и иновации в селските райони с бюджет от 253 милиона евро, допринасящи пряко за селските райони;
  • Подкрепа за изпълнението на LEADER и насочване на около 150 общности към създаването на интелигентни села чрез специални дейности за изграждане на мрежи;
  • Заделяне на общо 23,5 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства и заеми за райони с недостатъчно обслужване, както и актуализирани правила за държавна помощ за подобряване на свързаността в селските райони;
  • Подобряване на мобилността в селските райони и планирането на туризма чрез специална Европейска мрежа за мобилност в селските райони;
  • Създаване на консултативен център на Енергийната общност в селските райони, който подкрепи 27 селски енергийни общности;
  • Подкрепа за четири специални проекта за подпомагане на развитието на социалната икономика в селските райони;
  • Увеличаване на наличния брой набори от данни за селските райони и достъпа до съответните данни и анализи за селските райони чрез Обсерваторията на ЕС за селските райони и новата публикация „Rural Europe“, като се подобри капацитетът за проверка на въздействието върху селските райони; и че
  • Стартиране на инструментариума за селските райони с цел улесняване на достъпа до финансиране от ЕС за селските райони и оптимално съчетаване на финансирането от ЕС за селските райони.

В доклада се подчертава, че силната ангажираност на равнището на държавите членки, на регионално и местно равнище е от съществено значение за постигането на добри резултати. В това отношение стартирането на Пакта за селските райони през 2021 г. беше от основно значение със специален управителен орган, платформа за сътрудничество и бюро за подкрепа, улесняващи взаимодействията и създаващи знания за селските общности.

Като запазва ангажимента си за развитие на селските райони и общностите в ЕС, в настоящия доклад Комисията набелязва действия в плана за действие на ЕС за селските райони, при които са необходими допълнителни усилия — и други, при които е необходима приемственост — за постигане на общите цели.

Тя също така е насочена към бъдещето: като прави преглед на начина, по който ОСП и политиката на сближаване за периода 2023—2027 г. са допринесли за визията за селските райони, в нея се представят идеи и въпроси за размисъл относно начините, по които политиките и подкрепата на ЕС биха могли да бъдат засилени в бъдеще.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, заяви: „Селските райони са формираща част от европейската икономика и културно многообразие. Те са дом на стотици милиони европейци, които се радват на живот и работа там. Ние подкрепяме тяхната страна и искаме селските райони в Европа да процъфтяват. Европа инвестира в селските райони, защото техните перспективи са бъдещето на Европа.“

Обща информация

Селските райони на ЕС обхващат 83 % от територията на ЕС и почти 1 от всеки 3 европейци живеят в селски райони.

През юни 2021 г., след обширна консултация, Европейската комисия представи дългосрочна визия за селските райони на ЕС до 2040 г. Председателят Урсула фон дер Лайен стартира тази инициатива през 2019 г., като призна, че селските райони са основна част от идентичността и икономическия потенциал на Европа и че трябва да ги запазим и да инвестираме в тяхното бъдеще.

Дългосрочната визия определи 10 общи цели и 4 области на действие за по-силни, свързани, устойчиви и проспериращи селски райони до 2040 г. За постигането на тези цели Комисията се ангажира да стартира пакт за селските райони, за да мобилизира публичните органи и заинтересованите страни да предприемат действия във връзка с нуждите и стремежите на жителите на селските райони. Той също така въведе план за действие на ЕС за селските райони с 30 действия, които да бъдат изпълнени от Комисията в редица области на политиката на ЕС.

Източник:
Европейска комисия