Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

ЕК стартира обществена консултация за правилата за помощ de minimis

Европейската комисия започна обществена консултация, с която прикани заинтересованите страни да коментират проект за целенасочени изменения на правилата за помощ в малък размер (de minimis) за селскостопанския сектор – Регламент de minimis в селското стопанство. Обществената консултация продължава до 21 юли 2024 г. 

Регламентът освобождава малките суми от контрола върху държавните помощи, тъй като се смята, че те не оказват въздействие върху конкуренцията и търговията в рамките на единния пазар. Сега държавите членки могат да предоставят подпомагане на селскостопанския сектор в размер до 20 000 или 25 000 евро на бенефициер за период от три бюджетни години без предварително уведомление за одобрение от Комисията. 

Изпълнителният заместник-председател Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: "Преразглеждаме правилата за помощ в малък размер за селскостопанския сектор, за да помогнем на стопаните да се справят с инфлационния натиск и високите цени на суровините. Предложените целеви изменения ще улеснят и ускорят предоставянето от държавите членки на помощ в малък размер чрез повишаване на таваните. Предлагаме също така централен регистър, за да се улесни контролът на помощта de minimis и да се намалят задълженията за земеделските стопани. Насърчаваме всички заинтересовани страни да споделят с нас своите виждания по този проект."

Срокът на действие на Регламента за помощта de minimis в селското стопанство изтича на 31 декември 2027 г.  

Проектът за изменения включва следните промени: 

  • Увеличаването на максималния таван de minimis за всяко дружество за три години, от 25 000 евро на 37 000 евро, за да се отчете инфлацията. 
  • Корекцията на „националните тавани“, които се изчисляват въз основа на стойността на селскостопанската продукция. Настоящите правила вземат предвид референтния период 2012—2017 г. за това изчисление. Този референтен период ще бъде разширен до 2012—2023 г., което позволява да се вземе предвид повишената стойност на селскостопанското производство и се да увеличи националният лимит. 
  • Максималният размер на помощта ще се изчислява за период от три години вместо за три бюджетни години в съответствие с несекторните общи правила de minimis. 
  • Въвеждане на задължителен централен регистър на помощта de minimis на национално или европейско равнище, за да се повиши прозрачността и да се намали административната тежест за земеделските стопани, които понастоящем използват система за лична декларация, и тъй като вече няма да е необходимо сами да следят за спазването (понастоящем такива централни регистри са само доброволни за държавите членки). 
  • Предложените изменения ще разширят възможностите на държавите членки да предоставят подкрепа на земеделските стопани по по-опростен, бърз, пряк и ефикасен начин, като не е необходимо Комисията да бъде уведомявана за такава помощ, нито тя да бъде одобрявана от нея. 

Преразглеждането ще удължи срока на действие на регламента до 2032 г.

Източник:
ЕК