Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

EK отпуска 186 милиона € за насърчаване на висококачествени и устойчиви селскостопански хранителни продукти в ЕС

Европейската комисия ще отпусне 185,9 милиона евро през 2023 г. за финансиране на дейности за насърчаване на устойчиви и висококачествени селскостопански хранителни продукти от ЕС - в ЕС и по света. Работната програма за политиката за насърчаване за 2023 г., приета на05.01.2023 г. от Комисията, допринася за реализирането на политическите приоритети на Европейската комисия за 2019-2024 г., по-специално на стратегията "От фермата до трапезата", предаде БТА, цитирайки ЕК. 

Проектите за популяризиране, избрани през 2023 г., се очаква да подчертават и дават предимство на продукти, отговарящи на цели като устойчивост на селското стопанство в ЕС, насърчаване на хуманното отношение към животните и насърчаване на консумацията на пресни плодове и зеленчуци, както и на здравословни и устойчиви диети.

Наличните суми за кампании, избрани през 2023 г., са разпределени почти поравно между популяризирането на вътрешния пазар на ЕС и в трети страни - съответно с 83,3 милиона евро и 83,1 милиона евро.

Извън ЕС като основни цели за популяризиране са определени страни и региони с висок потенциал за растеж. Това  включва Китай, Япония, Южна Корея, Сингапур, Северна Америка. Нова Зеландия и Австралия също могат да представляват нови пазарни възможности за европейските износители. Не на последно място, Обединеното кралство остава един от основните експортни пазари за селскостопански хранителни продукти от ЕС, като поема 25 процента от износа на ЕС-27. 

Избрани кампании ще информират потребителите в европейската общност и по света за различните схеми за качество и етикети на ЕС като географски указания или биологични продукти. Последната категория ще може да се възползва от отпуснато финансиране до 28 милиона евро за стимулиране на търсенето на биологични продукти в съответствие с плана за действие за биологично производство. Допълнителни 36 милиона евро ще подкрепят насърчаването на устойчиви селскостопански практики, полезни за климата, околната среда и хуманното отношение към животните от страна на европейските потребители и потреблението на устойчиво произведени агро-хранителни продукти.

За насърчаване на по-здравословни и балансирани диети повече от 19 милиона евро ще бъдат специално предназначени за популяризиране на консумацията на пресни плодове и зеленчуци, за да се помогне на сектора да се изправи пред продължаващи предизвикателства като намаляващо потребление и износ и слаба позиция при договарянето спрямо мащабния сектор на търговията на дребно и преработвателите. 

Поканите за предложения за предстоящите кампании за 2023 г. ще бъдат публикувани през януари 2023 г. от Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания. Широка гама от органи например търговски организации, организации на производители и агро-хранителни групи, отговорни за промоционалните дейности, могат да кандидатстват за финансиране и да представят своите предложения. Така наречените "прости" програми могат да бъдат представени от една или повече организации от една и съща държава от ЕС. "Мулти" програмите след да идват от поне две национални организации от поне две държави членки или от една или повече европейски организации.

Промоционалните кампании за селскостопанските продукти на ЕС са предназначени да открият нови пазарни възможности за фермерите в ЕС и хранителната промишленост като цяло, както и да им помогнат да изградят съществуващия си бизнес. В допълнение към увеличаването на устойчивото производство и потреблението на селскостопански продукти, политиката за насърчаване също така подкрепя устойчивото възстановяване на хранително-вкусовия сектор на ЕС в предизвикателен икономически контекст. 

Европейските фермери показаха голяма издръжливост в лицето на няколко прекъсвания и високи разходи през последната година. Насърчаването на европейските селскостопански хранителни продукти и тяхното качество в ЕС и по света е важно измерение на подкрепата на Комисията за земеделските стопани и производителите. Нашата политика за популяризиране им помага да намерят нови пазари и да разпространят репутацията на своите продукти. ЕС е най-големият износител на селскостопански и хранителни продукти в света благодарение на нашата производителност и признати високи постижения.

заяви еврокомисарят по земеделието Януш Войчеховски.