Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Част 1: Въведение

Поредица „Техники и практики в прецизното земеделие: от съображения към приложения“

Бързият растеж на глобалното население увеличава нуждите от храна за оцеляването на човечеството. Задоволяването на тази потребност с ограничените ресурси на планетата е голямо предизвикателство. За да се справят с него като повишават производителността, земеделските производители внедряват съвременни технологии в производството. Прецизното земеделие се състои от техники за близко и дистанционно наблюдение, използващи сензори от типа Интернет на нещата, които помагат да се наблюдава състоянието на културите на различни нива на растежа. Прецизното земеделие включва събиране и обработка на голямо количество данни, свързани със състоянието на културите.

Precision Agriculture Techniques and Practices: From Considerations to Applications
Автори: Uferah Shafi, Rafia Mumtaz, José García-Nieto, Syed Ali Hassan, Syed Ali Raza Zaidi, Naveed Iqbal
Издание на SENSORS 2019
 

Преведена и адаптирана версия

Поредица „Техники и практики в прецизното земеделие: от съображения към приложения“