Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Прецизно земеделие

Международното общество за прецизно земеделие (https://www.ispag.org/) прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.:

Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси,  качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“