Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Съвременни технологични достижения в областта на млечното говедовъдство във ферма ЕЛВИ

На фокус

Интелигентното животновъдство си поставя за цел по-продуктивни, ефикасни и устойчиви операции в стопанствата, като използва възможностите на цифровите технологии.

С помощта на съвременни технологични достижения в областта на млечното говедовъдство, българска ферма осигурява цялостния процес по отглеждане и обслужване на животните, включително собствено производство на фураж и производство на биогаз от оборски тор.

Ферма ЕЛВИ се намира в село Велковци, община Габрово. Тя разполага със съвременна селскостопанска техника и обработва 5000 декара земеделска земя. За правилното изхранване на животните се отглеждат царевица (за силаж и зърно), пшеница, люцерна, тревна смеска и тритикале (зърно и слама). Определени площи са предназначени за балиране на сено и тревни сенажи. При обработка на почвата и отглеждането на земеделски култури се използват естествени торове, голяма част от които се получават от самата ферма.  

Тенденциите в развитието на млечното говедовъдство и утвърдените стандарти на Европейския съюз за качествено сурово краве мляко са важни условия при проектиране и изграждане на съвременна кравеферма и модерна доилна зала. Във фермата поетапно е изграден комплекс за обслужване на  животни, внедрена е и първата по рода си роторна доилна зала в България, която разполага с двадесет доилни места, осигуряващи максимален комфорт както за хората, така и за животните, оптимални процеси на доене и висок капацитет. Доилната зала разполага с компютърна програма и уреди, които отчитат количеството издоено мляко, млечния поток и проводимостта на млякото (възпаление на вимето - ранно откриване на мастити). В нея е изградена система за автоматично отделяне на млякото от крави, третирани с антибиотици или други вещества с карентен период. Инсталираните съоръжения за почистване и дезинфекция на оборудването, централният млекопровод и обособеното помещение за съхранение осигуряват добра хигиена. Важно при доенето на животните е те да са спокойни, затова звучи релаксираща музика. За постигане на висока средна млечност се отглеждат животни от порода холщайн и българско черношарено говедо. Води се селекция в направление мляко (количество, брой соматични клетки) и здраве на животните (основно копита и здраве на вимето). За добрия млеконадой е от значение приятната и удобна за животните обстановка, хуманното отношение към тях и правилното хранене. Оборът е изграден на принципа на свободно боксовото отглеждане. При него животните са свободни, което ги доближава до нормалната им среда на живот - зелената ливада. Животът във фермата от раждането на телето до превръщането му в млеконадойна крава протича под непрекъснати грижи от обслужващия персонал, спазвайки зоохигиените изисквания. Под ръководството на ветеринарните лекари животните се изследват за болести, издава им се паспорт им се прави идентификация. 

В района на кравефермата е инсталирана биогазова инсталация, която се захранва чрез оборския тор и остатъчните (неоползотворени) количества от фуражите. Тя обезпечава с енергия намиращата се в близост мандра, произвеждаща висококачествените млечни продукти.

За постигането на добри резултати в производството фермата търси опита и експертизата на науката в лицето на „Тракийски университет” Стара Загора и други специалисти в областта на растениевъдството. Кравефермата в с. Велковци си партнира успешно с изследователи от Националната научна програма „Интелигентно животновъдство“ и представя пред студенти от Тракийски университет – Стара Загора внедрените във фермата интелигентни системи, чрез които се осъществява мониторинг и управление на механизираните технологии.