Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Климатека

На фокус

“Искаме за климатичните промени да се говори достоверно, само с научни факти, и то от български учени и специалисти, които разбират от работата си, следят всички нови изследвания и стоят с името си зад всяка публикация”, споделят основателите на Климатека Пламена Маринова и Оля Стоянова.

Климатека е българска информационна платформа за причините и следствията от климатичните промени, представени в научнопопулярен стил и на достъпен език. Темата за климата се разисква и коментира през различни ъгли от общност от учени и експерти в направления като кръгова икономика и устойчиво регионално развитие, енергетика, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, здраве, здравеопазване и храни, климатология, метеорология, хидрология, екология и геоекология, биоразнообразие, политология, социология и други.

Платформата започва работа през юни 2020 г. с екип от трима автори, като към момента броят им надхвърля 30. Изграждането на все по-голяма общност от учени от различни направления дава гласност на техните проучвания и анализи. Климатека е отличена с награда на публиката в категория “Най-успешна кампания, свързана с опазване на биоразнообразието и климата” на годишните награди на Българска фондация биоразнообразие. Авторските статии разглеждат различни въпроси и теми, свързани с климатичните промени - от взаимовръзката на климатичните промени с екстремните метеорологични явления и последиците върху здравето на хората през енергийното планиране до възможностите, които кръговата икономика дава в отговор на възникващите проблеми. Авторите търсят и анализират как климатичните промени се отразяват върху всяка една сфера от живота, включително и как могат да бъдат преодолени щетите, нанесени върху биоразнообразието на света около нас.

В специална секция „ЗЕМЕДЕЛИЕ И ПОЧВИ“ на платформата  се анализира връзката между климата, земеделието и почвените ресурси. Климатичните условия в най-голяма степен определят потенциала за развитие на даден вид земеделие. Почвата е основен източник на храни и средство за производството им. От една страна, климатичните промени водят до резки промени в агроклиматологичните условия, засягащи потенциала за отглеждане на култури, а от друга изменят почвеното плодородие и свойствата на почвите.  

Секция Видео на уеб сайта на Климатека съдържа информация за  образователния онлайн курс ClimAlt с включени над 50 видео урока. Курсът цели да образова по темата за климатичните промени и е реализиран в партньорство с екологично движение „За Земята“. Съдържанието представя алтернативни предложения за ролята на селското стопанство в борбата с измененията в климата и агроекологични мерки за смекчаване и приспособяване към изменението на климата. Разглеждат се различните въздействия на върху хранителната система – производствени и непроизводствени дейности, социални ефекти и въздействия в селските райони. Поставен е акцент върху непрякото въздействие върху околната среда, свързано с последиците от изменението на климата за селското стопанство – прилагане на торове и пестициди в земеделието и „химически затворен кръг“; ерозията от преобразуването на земята и загубата на биоразнообразие и цялостното въздействие върху околната среда.

По проекта “Журналистика и наука за климата”, Климатека организира поредица от събития за учени и журналисти, които имат за цел да подобрят диалога помежду им за по-ефективно отразяване на темата за климатичните промени. От началото на 2022 г. се реализира и нов формат – “Пресклуб Климатека”, в рамките на който учен представя актуална тема или проблем, свързани с климатичните промени, специално за журналисти.

Платформата е част от регионална мрежа от информационни платформи за климатичните промени, с които обменя данни и анализи с учени и експерти от Централна и Източна Европа, за да получи по-реална и цялостна картина за света  и съществуващите проблеми и решения.

„Информираността и образоваността на обществото са базова стъпка, за да могат да се вземат адекватни и информирани решения“  споделят основателите на Климатека - Пламена Маринова и Оля Стоянова.