Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Част 6: Приносът на работниците за устойчивото земеделие

Поредица „Селскостопанските работници и устойчивото земеделие“

Синдикатите използват своите представителни функции и структури, организационни способности, опит в колективното договаряне, технически знания и образование и програми за обучение, както и политическите си ангажименти, за да увеличат приноса си за устойчивата селскостопанска продукция, продоволствената сигурност и устойчивото развитие.

Оригинално заглавие: Agricultural Workers and Their Contribution to Sustainable Agriculture and Rural Development
Автори: Питър Хърст в сътрудничество с Паола Термине и Марили Карл

Издание на:
Международна организация на труда
Организация по прехрана и земеделие

Преведена и адаптирана версия