Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Онлайн табло представя изпълнението на целите на Общата селскостопанска политика за 2023-27 г.

Европейската комисия пусна днес онлайн табло за управление, представящо целите, определени на национално ниво от всяка държава членка в нейния одобрен стратегически план за ОСП, както и целите на ниво ЕС, предаде БТА. Благодарение на това табло потребителите могат да разберат, например, за планирания брой млади фермери, подкрепени от ОСП, които да се установят във всяка държава от ЕС през 2023-27 г., дела на земеделската площ, подкрепена от ОСП за биологично земеделие, или броя ферми, които се възползват от подкрепата за цифрови земеделски технологии. Търсенето може да се извърши по държава или по цел.

Държавите от ЕС започнаха да изпълняват своите стратегически планове за ОСП от 1 януари 2023 г., за да осигурят подкрепа за доходите на земеделските производители и да ги подкрепят в прехода към устойчиво производство. Всеки план съчетава широк набор от целенасочени интервенции, насочени към специфичните нужди на съответната държава от ЕС. Тези интервенции дават осезаеми резултати по отношение на целите на ниво ЕС, като същевременно допринасят за амбициите на  Европейския зелен пакт.

Законодателството на ОСП включва 44 "показателя за резултати", свързани с конкретни цели. Например, за да се оцени дали планът за ОСП е бил успешен в привличането и поддържането на млади фермери, поставената и преразгледана цел ще бъде броят на младите фермери, които се възползват от подкрепата за създаване от ОСП през 2023-27 г.

Мониторингът на целта чрез сравняване на постигнатата стойност всяка година позволява оценка на напредъка към крайната цел. Проследяването на годишния напредък в прилагането на ОСП ще покаже дали ОСП върви по план. Това ще става публично и по прозрачен начин благодарение на онлайн таблото за управление.

Не всичките 44 цели трябва да бъдат включени във всеки стратегически план на ОСП. Планирането на целите зависи от нуждите и планираните мерки, взети на национално ниво. Обхватът или усвояването на действия, финансирани или съфинансирани от ОСП, обикновено се изразява в площи (дял земеделска земя) или бенефициенти (т.е. дял от стопанствата).

Като се имат предвид техните специфични нужди, държавите от ЕС могат да изберат различни подходи: по-широко покритие на практики за прогресивни подобрения, които биха довели до по-високи целеви стойности, или насочване към горещи точки чрез по-специализирани, амбициозни практики, но засягащи по-малък брой ферми или части от земя. Ефикасността и ефективността на  тези избори  трябва да се разглеждат в  контекста на различни изходни точки, специфични проблеми  на всяка страна, структурата на тяхното земеделие, екологични предизвикателства, но също и регулаторни и задължителни изисквания. Държавите могат също така да променят своите планове през периода на програмиране. Онлайн таблото за управление ще бъде съответно актуализирано.

Какво трябва да постигне ОСП 2023-27 г.?

Таблото за управление позволява да се разгледат няколко примера за това какво ще постигне ОСП 2023-27.

Настоящата ОСП има големи екологични амбиции. Средствата от ОСП идват с  набор от екологични условия, покриващи близо 90 на сто от земеделските площи в ЕС. Информационното табло показва, че повече от 30 на сто от земеделската земя в ЕС (т.е. 49,5 милиона хектара) ще бъдат обхванати от допълнителни мерки в подкрепа на опазването/възстановяването на биологичното разнообразие. Намалената и устойчива употреба на пестициди ще бъде насърчавана върху най-малко 27 на сто от земеделските земи в ЕС. По-доброто управление на почвите се подкрепя от ОСП на 47 на сто от земята в ЕС.

Поддържаните земеделски практики могат да включват органично земеделие, агроекология, интегрирано управление на вредителите или прецизно земеделие. 10 на сто от земеделската земя в ЕС ще получи специфична подкрепа от ОСП за преминаване към или поддържане на биологично земеделие.

Земеделските стопани ще бъдат подпомогнати за управлението на 2,86 милиона хектара ландшафтни характеристики и за създаване на нови, както и насърчавани да имат допълнителна непроизводителна земя.

Модернизацията на стопанствата ще бъде насърчена чрез инвестиционна подкрепа за близо 400 000 ферми. При подновяването на поколенията до 380 000 млади фермери ще възползват от подкрепа от ОСП.

Настоящата ОСП също ще бъде по-справедлива и малките и средните стопанства ще получават пропорционално повече плащания от по-големите стопанства. Средно за ЕС това означава около 15 на сто по-високо подпомагане на доходите на хектар в полза на по-малките стопанства.

Резултатите от всяко търсене могат да бъдат показани като таблици или графики, всички с възможност за експортиране и изтегляне. Таблото ще се актуализира редовно.

Източник:
БТА