Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

ЕС организира конференция за научните изследвания и иновациите в селското стопанство

Конференцията на Европейския съюз (ЕС) "EU AgriResearch 2023", която се провежда в Брюксел от 31 май до 2 юни т.г., ще предостави полезни насоки и теми за размисъл относно бъдещите приоритетни инвестиции в научни изследвания и иновации, необходими за подкрепа на селското, горското стопанство и селските райони. Освен че ще обсъдят как изследователските и иновационните дейности са от полза за земеделските стопани, горските стопани и хората, живеещи в селските райони, участниците ще имат и възможността да оформят дългосрочната програма на ЕС за изследвания в селскостопанския сектор и стратегическия план на "Хоризонт Европа" 2025-2027 г., пише Европейската комисия (ЕК) на уебсайта си, цитирана от БТА.

Селскостопанският сектор на ЕС се развива в променящ се контекст, изпробвайки своята устойчивост и адаптивност. Изменението на климата оказва влияние върху земеделието и хранителните системи, които трябва да се адаптират към екстремни и повтарящи се събития, като тежка суша или наводнения. Само конкурентоспособен и социално устойчив селскостопански сектор ще може успешно да постигне зелените си цели. Технологичната дигитална еволюция, подкрепена от силна изследователска и иновационна програма, отваря нови хоризонти, пише ЕК.

Преходът изисква местни решения, които отчитат всяка регионална и национална ситуация. В този контекст научните изследвания и иновациите са изключително важни за разработването, надграждането и споделянето на знания и умения, технологични и социални иновации, политики и модели на управление. Това ще даде възможност за преход към устойчиви земеделски и горски системи и селски общности.

ЕК дава за пример нова технология за производство на тор, като се използва смес от въздух, тор и електричество. С този метод фермерите могат да произвеждат торта там, където е необходимо, на относително ниска цена. Прецизното земеделие също така позволява на фермерите да оценяват производството и условията на околната среда по-ефективно. Те могат да използват дигитални инструменти, за да прецизират начина, по който прилагат торове или напояване, намалявайки вложените количества и емисиите.

През седемте години на програма "Хоризонт 2020" (2014-2020 г.) ЕС е отпуснал 1 милиард евро за финансиране на 180 проекта с участието на различни участници в селското, горското стопанство и развитието на селските райони.

От стартирането си през 2016 г. конференцията "EU AgriResearch" е изиграла важна роля за разработването на дългосрочен стратегически подход към изследванията и иновациите в селското стопанство в ЕС.

"Хоризонт Европа"

Селското, горското стопанство и селските райони се възползват от безпрецедентно финансиране от ЕС за научни изследвания и иновации през настоящия програмен период. Чрез "Хоризонт Европа" 9 милиарда евро са насочени към научни изследвания и иновации в сферата "Храна, биоикономика, природни ресурси, земеделие и околна среда"  между 2021 г. и 2027 г. Дейностите за научни изследвания и иновации, финансирани от "Хоризонт Европа", ще допринесат за целите на Европейския зелен пакт и Общата селскостопанска политика (ОСП), стратегията "От фермата до трапезата", както и дългосрочната визия за селските райони, стратегията за почвата и целите за устойчиво развитие.

Сега има и по-силно сътрудничество с държавите членки в рамките на съфинансирани партньорства на ЕС за научни изследвания и иновации, където ресурсите се обединяват по теми от ключов интерес, за да се постигне максимално въздействие. За да се ускори преходът на селскостопанските системи, първият кръг от партньорства се фокусира върху агроекологията, върху подобряването на здравето и хуманното отношение към животните и върху повишаването на потенциала на данните и цифровите решения в селското стопанство.

За да подпомогне внедряването на решения за научноизследователска и иновационна дейност, разработени в рамките на "Хоризонт Европа", проектът "EU-FarmBook" ще разработи платформа, която да обедини всички осезаеми резултати от финансирани от ЕС проекти за научни изследвания и иновации с много участници. "Хоризонт Европа" представи и нов водещ инструмент: "R&I Missions", който има амбициозни цели и ще осигури конкретни резултати до 2030 г. Той трябва да постигне това чрез мобилизиране на публични и частни участници, както и  национални, регионални и местни власти, изследователски институти, фермери и стопани на земи, предприемачи и инвеститори, за да създадат реално и трайно въздействие.

През 2021 г. Европейската комисия избра възстановяването на здравето на почвата като едно от най-неотложните предизвикателства в целия ЕС, което трябва да бъде разгледано от една от петте мисии по новия инструмент. "Сделка за почвата за Европа" има амбицията да създаде 100 живи лаборатории и маяка в цяла Европа, за да ръководи прехода към здрави почви до 2030 г. Над 1000 местни места за тестване ще позволят експериментиране в реалния живот, съвместно създаване на решения от фермери, лесовъди и градски градинари, както и демонстрации и показване на добри практики за подобряване здравето на почвата в цяла Европа. Обещаващите новаторски технологии и практики от този процес могат след това да бъдат надградени в рамките на ОСП или други инструменти на ЕС и национални инструменти за финансиране.

Общата селскостопанска политика

Средствата от Общата селскостопанска политика (ОСП) допълват финансирането и действията на "Хоризонт Европа", за да се гарантира, че научните изследвания и иновациите ще бъдат възприети от фермерите, горските стопани и селските общности. Действията, финансирани от ОСП в рамките на Европейското партньорство за иновации в селското стопанство (ЕПИ-АГРИ), помагат за изграждането на мост между иновациите и крайните потребители. ЕПИ-АГРИ свързва фермери, лесовъди, съветници, изследователи, представители на бизнеса, екологични групи, НПО, потребителски групи по интереси и други новатори в оперативни групи. В настоящата ОСП държавите от ЕС са планирали да подкрепят създаването на 6600 групи. Това е три пъти повече на година в сравнение с периода 2014-2020 г. Те работят за разработване на местни решения на текущи проблеми, като намаляване на употребата на химически пестициди, насърчаване на органичното земеделие, рециклиране на хранителни вещества и по-ефективно използване на водните ресурси.

На ниво ЕС близо 2,1 милиарда евро от ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони) са разпределени за подпомагане на знания, обмен и информация. Шест милиона участници ще се възползват от съвети, обучение и обмен на знания/участие в иновационни проекти в рамките на Европейското партньорство за иновации. Повече от 200 000 независими съветници ще бъдат подкрепени в тяхната работа, за да помогнат за трансфера на знания и за увеличаване на иновациите сред фермерите.

Повече информация за текущите и бъдещите изследователски и иновационни дейности за селското стопанство, горите и селските райони е достъпна онлайн.

Източник:
Ивона Величкова, БТА