Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Европейският парламент прие Закона за възстановяване на природата

До 2030 г. ЕС трябва да въведе мерки за възстановяване, които да обхващат поне 20% от неговите сухоземни и морски територии, твърдят евродепутатите.

На 12 юли Европейският парламент (ЕП) прие позицията си относно закона на ЕС за възстановяване на природата с 336 гласа "за", 300 гласа "против" и 13 гласа "въздържал се". Гласуването за отхвърляне на предложението на Комисията не беше прието (312 гласа "за", 324 гласа "против" и 12 гласа "въздържал се"). Членовете на ЕП подчертават, че възстановяването на екосистемите е от ключово значение за борбата с изменението на климата и загубата на биологично разнообразие и намалява рисковете за продоволствената сигурност. Те подчертават, че проектозаконът не налага създаването на нови защитени територии в ЕС, нито блокира нова инфраструктура за възобновяема енергия. Те добавиха нов член, в който се подчертава, че подобни инсталации са в преобладаваща степен в интерес на обществото.

ЕП подчертава, че новият закон трябва да допринесе за изпълнението на международните ангажименти на ЕС, по-специално по глобалната рамка за биологичното разнообразие от Кунмин-Монреал. Членовете на ЕП подкрепят предложението на Комисията до 2030 г. да се въведат мерки за възстановяване на природата, които да обхващат поне 20 % от всички сухоземни и морски райони в ЕС. Парламентът заявява, че законът ще се прилага само когато Комисията предостави данни за необходимите условия за гарантиране на дългосрочна продоволствена сигурност и когато страните от ЕС са определили количествено площта, която трябва да бъде възстановена, за да се постигнат целите за възстановяване за всеки тип местообитание. Парламентът предвижда и възможност за отлагане на целите в случай на изключителни социално-икономически последствия.

В рамките на 12 месеца от влизането в сила на настоящия регламент Комисията ще трябва да направи оценка на евентуалната разлика между финансовите нужди на възстановяването и наличното финансиране от ЕС и да потърси решения за преодоляване на тази разлика, по-специално чрез специален инструмент на ЕС.

След гласуването докладчикът Сесар Луена ( С&Д, Испания) заяви:

Законът за възстановяване на природата е важна част от Европейския зелен пакт и следва научния консенсус и препоръки за възстановяване на европейските екосистеми. От него ще се възползват земеделските стопани и рибарите и той гарантира обитаема земя за бъдещите поколения. Позицията ни, приета днес, изпраща ясно послание. Сега трябва да продължим добрата работа, да отстояваме позициите си по време на преговорите с държавите членки и да постигнем споразумение преди края на мандата на този Парламент, за да приемем първия в историята на ЕС регламент за възстановяване на природата.

Над 80 % от европейските природни местообитания са в лошо състояние. На 22 юни 2022 г. Комисията предложи регламент относно възстановяването на природата, който да допринесе за дългосрочното възстановяване на увредената природа в сухоземните и морските райони на ЕС и за постигане на целите на ЕС в областта на климата и биологичното разнообразие. Според Комисията новият закон ще донесе значителни икономически ползи, тъй като всяко инвестирано евро ще доведе до поне 8 евро ползи.

Законодателството отговаря на очакванията на гражданите по отношение на опазването и възстановяването на биологичното разнообразие, ландшафта и океаните, изразени в предложения от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.
 

Източник:
пресслужбата на ЕП