Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Организациите на производителите имат решаваща роля в сектора на плодовете и зеленчуците в ЕС

Организациите на производители играят решаваща роля за поддържането и насърчаването на растежа в сектора на плодовете и зеленчуците в Европейския съюз. Това става, наред с други неща, чрез насочване на финансовата подкрепа от ЕС за бранша. Това е едно от заключенията на обобщаващото проучване на националните стратегии за устойчиви оперативни програми в сектора на плодовете и зеленчуците за периода 2013-2018 г., публикувано от Европейската комисия на 15.12.2022 г.

От него става ясно, че като цяло оперативните програми, прилагани от организации на производители, са се оказали успешни за подобряване на привлекателността на членството на въпросните организации, насърчаване на концентрацията на предлагане и пускане на пазара, повишаване на търговската стойност на продуктите, както и гарантиране, че производството е адаптирано към търсенето.

Събраните данни показват също, че оперативните програми са имали положително въздействие върху сектора, когато става дума за подобряване на конкурентоспособността, опазване и поддържане на околната среда и предотвратяване и управление на кризи, укрепвайки други политики, преследващи подобни цели като мерки за развитие на селските райони. Сред положителните възможности, които произтичат от членството в организациите на производители, заинтересованите страни посочват: 

Предполагаема цялостна по-добра пазарна позиция: като цяло маркетингът от организации на производители представлява около половината от стойността на общото производство на плодове и зеленчуци в страната;

  • Подобрен достъп до машини за прибиране и обработка;
  • Финансови предимства и съвместни инвестиции;
  • Обмен на знания и техническа помощ;
  • По-добър достъп до застраховка на реколтата;
  • Достъп до мерки, които гарантират качеството на продукта или сертифициране;
  • Повишена устойчивост на шокове (включително ценова стабилност) и до известна степен общи структурни тенденции, дължащи се на общностния подход.

Около 18 до 21 процента от общите разходи за периода 2013-2018 г. също се отнасят за мерки с екологични цели. Интегрираното производство, което има положително въздействие върху качеството на водата и почвата, представлява например най-големият дял от разходите за опазване на околната среда, представляващи 37 процента от общите разходи през 2018 г. Други мерки са допринесли за запазване на местообитанията, които са от значение за биоразнообразието и за опазване на почвата. Голяма част от екологичните действия са пряко свързани с производството, докато мерките за енергоспестяване и ефективност са насочени особено към транспорта, а мерките за намаляване на отпадъците - към маркетинга.

Двата най-използвани инструмента за подпомагане на производители, които изпитват затруднения или дори криза, са били изтеглянето от пазара и застраховката на реколтата. Дейностите по маркетинг, промоция и комуникация също могат да се използват за целите на предотвратяването и управлението на кризи, но са мобилизирани в по-малка степен. Въпреки това ситуацията остава различна в страните от ЕС.

През 2020 г. е имало 1603 организации на производители и 31 транснационални организации на производители в сектора на плодовете и зеленчуците в ЕС-27. Най-много признати организации на производители в този сектор се намират в Испания (527), Италия (289), Франция (220), Полша (196) и Гърция (128).

Днешният доклад обхваща периода 2013-2018 г. и включва 19 държави от ЕС - Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Испания и Швеция. В тях разходите за всички организации на производители, транснационални организации на производители, асоциации на организации на производители и транснационални асоциации на организации на производители възлизат на 1,57 милиона евро през 2018 г., като Испания и Италия имат най-голям дял от разходите със съответно 489,4 евро милиона и 489,3 милиона евро.

По отношение на общите разходи данните показват нарастваща тенденция за подкрепата, предоставена на сектора на плодовете и зеленчуците в ЕС между 2013 г. и 2018 г. Общите разходи, направени от страните от ЕС в контекста на националните стратегии, са се увеличили с 20 процента през периода, обхванат от това проучване. Признатите организации на производители могат да създадат оперативен фонд за финансиране на тяхната оперативна програма. Финансовата помощ от ЕС обикновено е ограничена до 50 процента от общия оперативен фонд, но може да бъде увеличена до 60 процента в определени случаи. За да се улесни подкрепата за финансиране на организациите на производители, държавите членки разработват и редовно оценяват национална стратегия за устойчиви оперативни програми в сектора на плодовете и зеленчуците.

По отношение на регистрираните разходи по отделни мерки за целия период най-голям дял имат мерките в подкрепа на:

  • планирането на производството с 345,9 милиона евро през 2013 г. и 417,7 милиона евро през 2018 г.;
  • подобряването на качеството на продукта с 369,7 милиона евро през 2013 г. и 394,3 милиона евро през 2018 г.

Веднъж на програмен период от държавите членки, в които се изпълняват оперативни програми, се изисква да ги наблюдават и оценяват, за да оценят напредъка към заложените цели на националните стратегии., припомня ЕК. 

Oбобщаващото проучване на националните стратегии за устойчиви оперативни програми в сектора на плодовете и зеленчуците за периода 2013-2018 г.  (на английски език)