Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Глобален екологичен отпечатък на селското стопанство и производството на храни

Статистика
Емисии на пaрникови газове
На производството на храни се дължи над една четвърт (26%) от глобалните емисии на парникови газове.
Храни
13,7 млрд. тона CO2 екв.
Не от храни
38,7 млрд. тона CO2 екв.
Използване на земя
Половината от обитаемата земя на планетата – онази, която не е заледена или пустинна - се използва за земеделие.
Селско стопанство
51 млн. км2
Гори, урбанизирана територия, прясна вода
51 млн. км2
Използване на прясна вода
70% от използваната прясна вода в света отива за нуждите на селското стопанство.
Селско стопанство
70%
Индустрия(19%)
Домакинства(11%)
Еутрофикация
78% от глобалната еутрофикация – замърсяването на водите с прекомерно количество хранителни вещества - на океаните и сладководните водни басейни е предизвикана от селското стопанство.
Селско стопанство
78% от общата еутрофикация
Други източници
22%
Биоразнообразие на бозайници
96% от световната биомаса от бозайници (като изключим хората) се формира от животновъдството. Това означава, че броят на отглежданите животни надвишава този на дивите в съотношение 15 към 1. Диви животни (4%)
Животновъдство
96% от биомасата (без хората)
 
 
Биоразнообразие на птици
71% от световната биомаса от птици се формира от птицевъдството. Това означава, че броят на отглежданите птици надвишава този на дивите в съотношение 3 към 1.
Птицевъдство
71% от биомасата
Диви птици
29% от биомасата
Източници на данни: Poore & Nemecek (2018); ФАО към ООН; AQUASTAT към ООН; Bar-On и съавтори (2018).
Автор на диаграмата: Hannah Ritchie
Източник:
https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food