Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Част 3: Изводи на изследването

Поредица „Нова зелена революция или обичаен агробизнес?“

Използваният в изследването подход за описание на проблемите в прехода на нидерландската хранително-вкусова система ясно очертава групите въпроси, по които заинтересованите страни имат сходни или различни виждания и идентифицира нововъзникващи обединения по определени въпроси. Това е полезна първа стъпка за разработване на политики за преход и може да се използва за картографиране на мисиите в селскостопанските иновационни системи.

Източник: A new green revolution or agribusiness as usual? Uncovering alignment issues and potential transition complications in agri-food system transitions 

(Нова зелена революция или обичаен агробизнес? Проблеми на съгласуването и усложнения в прехода на агрохранителните системи)

Автори: Нико Войтиня, Джери ван Дийк, Маржолейн Деркс, Петер Гроот Коеркамп и Марко Хекерт

Преведено и адаптирано от Агрономия за устойчиво развитие, том 41, статия номер 77 (2021)