Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Обществено обсъждане на проект на заповед с условия за прилагане на стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС)

Министерство на земеделието публикува проект на Заповед на министъра на земеделието, с който се одобряват условията за прилагане на стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС).

Всички заинтересовани страни могат да участват в общественото обсъждане на акта чрез писмени предложения и възражения в едномесечен срок от датата на публикуването на адреса на Министерството на земеделието, гр. София, бул. Христо Ботев № 55 или на електронна поща: PKirovski@mzh.government.bg

Стандартите за добро земеделско и екологично състояние са част от системата за предварителни условия на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година, която обвързва пълното получаване на подпомагане по Общата селскостопанска политика (ОСП) със спазването от земеделските стопани и другите бенефициери на основни стандарти в областта на околната среда, изменението на климата, общественото здраве, здравето на растенията и хуманното отношение към животните.

Прилагането на стандартите за ДЗЕС има за цел да допринесе за смекчаване на изменението на климата и адаптиране към него, за преодоляването на предизвикателствата, свързани с водата, да способства за защитата и качеството на почвата и биологичното разнообразие. Земеделските стопани се задължават да поддържат земята в добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС), за да получат подпомагане в пълен размер по различните видове интервенции, включени в Стратегическия план на България за развитие на земеделието и селските райони в периода 2023-2027 година.

Стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, собственици и/или ползватели на земеделски земи, бенефициери по интервенции под формата на директни плащания, включително необвързани с производството директни плащания, обвързани с производството директни плащания, интервенции в областта на развитието на селските райони, както и плащания или подпомагане по отношение на поети задължения в областта на околната среда и климата и други задължения в областта на управлението, както и секторни интервенции в лозаро-винарския сектор.

На територията на страната, земеделските стопани, които не са кандидати за подпомагане по различните интервенции от Стратегическия план на Република България за развитие на земеделието и селските райони в периода 2023-2027 година, следва да поддържат земеделските площи, включително и земята, която вече не се използва за производствени цели, в добро земеделско и екологично състояние.

За смекчаване и адаптация към изменението на климата са предвидени:
ДЗЕС 1: Поддържане на съотношението на постоянно затревените площи (ПЗП) към земеделската площ на национално ниво и на ниво стопанство.
ДЗЕС 2: Опазване на влажни зони и торфища.
ДЗЕС 3: Забрана за изгаряне на стърнища.
ДЗЕС 4: Изграждане (поддържане) на буферни ивици по протежението на водните течения.

За предотвратяване на деградацията на почвите, възстановяването им и за подобряване на почвеното плодородие са предвидени:
ДЗЕС 5: Управление на обработката на почвата, намаляване на риска от деградация на почвата и ерозия, включително отчитане степента на наклона
ДЗЕС 6: Поддържане на минимална почвена покривка през периоди и на площи, които са най-чувствителни.
ДЗЕС 7: Сеитбооборот (ротация) на културите върху обработваема земя, с изключение на култури, отглеждани под вода.

За опазване на биологичното разнообразие, за запазване или възстановяване на местообитания или видове, или за създаване и запазване на особености на ландшафта или на други непроизводствени площи са предвидени:
ДЗЕС 8: Минимален дял от обработваемата земя, предназначен за непроизводствени нужди и обекти; запазване на особеностите на ландшафта и забрана за рязане на живи плетове и дървета през размножителния период и през периода на отглеждане на птиците върху цялата земеделска площ.
ДЗЕС 9: Забрана за преобразуване или разораване на постоянно затревените площи, определени като екологично чувствителни в зоните на НАТУРА 2000.

Проекта на заповед можете да намерите на страницата на Министерство на земеделието