Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Намалява административната тежест при кандидатстването по интервенциите за обвързана подкрепа в Кампания 2024

Предвидено е опростяване на условията за подпомагане и намаляване на административната тежест при кандидатстването по интервенциите за обвързана подкрепа в Кампания 2024. 

За сектор „Мляко“ ще се извършват административни проверки за регистрация в системите за регулиране на пазара. Условието е земеделският стопанин да отговаря на определени изисквания, например когато реализира сурово мляко чрез първи изкупвач на сурово мляко, трябва да има сключен договор за това и/или когато реализира чрез директни доставки трябва да има регистрация по Наредба № 26/14.10.2010г. и/или когато е със затворен цикъл на производство следва да има регистрирано млекопреработвателно предприятие, което е вписано в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход.

При сектор „Месо“ административните проверки ще се извършват в „Системата за идентификация и регистрация на животните“ (СИРЖ) на БАБХ за установяване движението на животните, като условието е фермерът да има издадено ветеринарно медицинско свидетелство (ВМС) за придвижване/транспортиране на селскостопански животни или документ за придвижване към държави от ЕС, или трети страни за животните, реализирани за клане, износ или продажба в други стопанства.

При интервенциите за плодове и зеленчуци – изискването за предоставяне на документи за закупени семена и посадъчен материал се заменя с изискване земеделския производител да предоставя опис, заверен от агроном. С цел облекчаване се запазва възможността да бъдат предоставяни фактури за закупени семена и посадъчен материал, издадени на името на бенефициента.

По интервенциите за обвързаната подкрепа фермерите ще получат над 120 млн. евро. За секторите „Мляко“ и „Месо“  бюджетът е  63 531 134 млн. евро, а за „Плодове и зеленчуци“ - 58 198 746 млн. евро.

Утвърден е бюджетът по схемата на държавна помощ „Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури“, която ще се прилага през настоящата година. Той каза още, че през тази седмица се очаква  да бъде утвърден и бюджет за държавна помощ за подпомагане на трапезни картофи, култивирани гъби и черупкови плодове.

Източник:
МЗХ