Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

ЕК създаде нов онлайн инструмент за устойчивост в селското стопанство

Европейската комисия (ЕК) създаде интерактивен инструмент, предлагащ ясна и разбираема информация за устойчивостта в селското стопанство. Компасът обединява 20 ключови показателя за трите измерения на устойчивостта в селското стопанство и селските райони. Това помага на потребителите бързо да разберат настоящото състояние на устойчивостта в селското стопанство и нейното развитие във времето.

Навигирането в рамките на огромното количество информация за устойчивостта в селското стопанство може да бъде предизвикателство. Въз основа на богатата информация, която вече е на разположение в портала за данни за  хранително-вкусовата промишленост, ЕК си постави за цел да създаде нов, лесен за използване интерактивен инструмент, наречен "Компас за селскостопанска устойчивост".

Инструментът синтезира някои от основните показатели за икономическа, екологична и социална устойчивост и предоставя актуална информация. Информацията помага да се разбере как се представят днешните земеделски стопани и секторът в сравнение с миналото. Чрез изобразяване на текущите тенденции в селското стопанство всеки може да проследи напредъка на показателите за устойчивост, които ще покажат дали селското стопанство в ЕС е на прав път. Това се прави публично и прозрачно благодарение на компаса за устойчивост, като резултатите от всяко търсене могат да бъдат експортирани и изтеглени. Информационното табло ще се актуализира редовно.

Какво може да ни каже компасът за селскостопанска устойчивост

Устойчивостта е крайъгълният камък на нашето селско стопанство. Разбирането как можем да напреднем е наложително. За да бъде селското стопанство устойчиво, трябва да се вземат предвид много различни гледни точки, които изискват различни показатели. Всеки показател е придружен от оценка на тенденцията с оглед на желаната посока. 

В "Компаса за селскостопанска устойчивост" първо са представени ключови показатели за оценка на икономическите резултати на селското стопанство в ЕС. Показател като "Търговски баланс" оценява конкурентоспособността, докато показателят "Селскостопанска производителност" измерва ефективността. "Сравнение на доходите със средните заплати", "Нетна добавена стойност на работник" и "Средна големина на земеделското стопанство" отразяват промените в доходите, производителността на труда и структурните промени в селскостопанския сектор. Тази информация показва икономическата реалност на земеделските стопани в ЕС.

Второ, инструментът подчертава девет ключови показателя, насочени към екологичната устойчивост, като разглежда взаимодействието на селското стопанство с околната среда и неговото въздействие върху биологичното разнообразие, здравето на почвите, качеството на водите и замърсяването на въздуха. Показатели като "Индекс на земеделските птици", "Разнообразие на културите" и "Нитрати в подземните води" оценяват биологичното разнообразие, селскостопанските практики и замърсяването на водите. Показателите за пестицидите, биологичното земеделие, емисиите на амоняк и емисиите на парникови газове проследяват въздействието върху околната среда и климата и усилията за устойчивост, свързани със селскостопанските практики на ЕС.

И накрая, показателите за социална устойчивост, като например "Дял на управителите на земеделски стопанства по възраст" и "Дял на стопанствата, управлявани от жени", отразяват опасения относно приемствеността между поколенията и равенството между половете. Освен това показатели като "Обучение на управители на земеделски стопанства" и "Ниво на бедност в селските райони" дават представа за достъпа до образование и риска от бедност в селските общности. Този раздел включва също показатели, които отговарят на обществени въпроси като "Употреба на антибиотици на животно", което е от значение за риска от антибиотична резистентност.

Тези ключови показатели дават възможност на заинтересованите потребители да разберат сложните аспекти на устойчивостта на селското стопанство и да получат преглед на текущите тенденции с прости думи. Удобното за потребителя оформление помага бързо да се развенчаят някои често срещани погрешни схващания за селското стопанство и показва, че то не започва от нулата по пътя си към устойчивостта. 

Устойчивост в селското стопанство

Секторът на хранително-вкусовата промишленост работи за постигане на устойчивост. Еврокомисията продължава да насърчава и стимулира устойчивите селскостопански практики. Общата селскостопанска политика (ОСП) играе ключова роля в подпомагането на прехода на европейското земеделие към устойчивост. ОСП има за цел да постигне баланс между икономическата, екологичната и социалната устойчивост в полза на земеделските стопани, селските общности и ЕС като цяло.

Повечето от показателите на Компаса за селскостопанска устойчивост също са част от показателите на  ОСП, които измерват резултатите ѝ. Те служат и за оценка на това дали ОСП помага на селскостопанския сектор да осъществи прехода към по-голяма устойчивост. В съответствие със своите изисквания за прозрачност и мониторинг ЕК представя  множество онлайн информационни табла за съдържанието и амбицията на одобрените стратегически планове по ОСП.

Източник:
БТА