Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
malta

Европейската комисия одобри стратегическия план за Общата селскостопанска политика на Малта

Европейската комисия съобщи днес, че е одобрила стратегическия план за Обща селскостопанска политика (ОСП) на Малта, предаде БТА.

ОСП ще се възползва от 270 милиарда евро финансиране от ЕС за периода 2023-27 г. Одобреният днес план възлиза на 122 милиона евро, включително 47 милиона евро, предназначени за екологични и климатични цели и екосхеми, и 4,9 милиона евро за млади фермери.

Земеделският сектор на Малта е изправен пред няколко предизвикателства поради ограничената земеделска земя и природните ограничения. Малтийският план има за цел да осигури справедлив доход за фермерите и работниците и да подобри условията и инфраструктурата в селските райони, като същевременно подкрепя устойчивите селскостопански практики. Около 18,1 милиона евро от ОСП ще бъдат отпуснати за стабилизиране на доходите на фермерите. Допълнителна обвързана подкрепа ще бъде предоставена на сектори, изпитващи затруднения, като говеждо месо, млечни продукти, овцевъдство и домати. Планът също така подкрепя инвестиции в инфраструктура, която е полезна за селскостопанския сектор, като надграждане и модернизиране на пътища в селските райони и подобрено управление на отпадъците от фермите. Малтийският план има особен акцент върху младите фермери с подкрепа за стартиране до 100 000 евро за успешни бизнес планове.

По отношение на действията за опазване на околната среда, 30 милиона евро публични средства ще бъдат инвестирани в подкрепа на проекти за, наред с другото, съхранение, събиране и рециклиране на вода. Малта също така се стреми да увеличи дела на земеделската земя, обработвана по биологичен начин, въпреки предизвикателствата, произтичащи от това поради малкия размер и разпокъсаността на нивите. Като цяло се предвижда повече от 4100 души да се възползват от обучение и съвети как да бъдат по-екологично, социално и икономически устойчиви.

Европейската комисия представи своето предложение за реформа на Общата селскостопанска политика през 2018 г., въвеждайки нов начин на работа за модернизиране на политиката на ЕС в областта на селското стопанство. След продължителни преговори между Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия беше постигнато споразумение и новата ОСП беше официално приета на 2 декември 2021 г.

Крайният срок, определен от оправомощените органи на държавите членки да представят своите стратегически планове за ОСП, беше 1 януари 2022 г. След получаване на плановете Комисията изпрати писма с наблюдения до всички държави членки до 25 май. Те бяха публикувани заедно на уебсайта Europa с реакциите на всички държави членки, в съответствие с принципа на прозрачност. Структурираният диалог между службите на Комисията и националните органи беше възобновен след това, за да се решат оставащите проблеми и да се финализират ревизираните планове за ОСП.

Малта представи първото си предложение за стратегически план за ОСП на 28 декември 2021 г. след консултации със заинтересованите страни. След това на 10 ноември тя изпрати преразгледаното си предложение, което се отнася до забележките на Комисията.

За да бъде одобрен, всеки план трябва да бъде пълен и съвместим със законодателството, както и достатъчно амбициозен, за да изпълни целите на ОСП и ангажиментите на ЕС в областта на околната среда и климата. Новата ОСП ще влезе в действие на 1 януари 2023 г.

Повече информация за всеки план, както и разбивката на техния бюджет на ОСП е достъпна на сайта на ЕК.