Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Част 4: Наблюдаване на здравни параметри в период на разплод, продължение

Поредица „Индустрия 4.0 в животновъдството“

Според проучване, проведено през 2014 г., популацията на говеда в света се оценява на 1,43 милиарда, а тази на овце и кози - на 1,87 милиарда. Въпреки големия брой на дребните преживни животни, изследванията на подходите за интелигентно животновъдство при тях са значително по-малко на брой в сравнение с  изследванията на подходите за интелигентно животновъдство при говедата.

Преведено и адаптирано от Industry 4.0 and Precision Livestock Farming (PLF): An up to Date Overview across Animal Productions

Автори: Sarah Morrone, Corrado Dimauro, Filippo Gambella, Maria Grazia Cappai

Публикация: Sensors 2022