Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Част 2: Пазар на труда в селското стопанство и неговият променящ се характер

Поредица „Селскостопанските работници и устойчивото земеделие“

Пазарът на труда играе ключова роля за заетостта и нивото на доходите в селските райони. Селскостопанската дейност не може да осигури заетост на всички жители, но непосредственият й принос за създаване на заетост и непрекият посредством диверсификация на икономиката са от определящо значение. Достъпът до пазара на труда е жизненоважен за голяма част от бедното селско население, защото наемният труд често е единствената им възможност за доход. Собственият им труд е единственият актив, който наемните селскостопански работници притежават. Затова и единственият начин за увеличаване на производителността на основния им актив и на финансовото им положение е по-добро функциониране на пазара на труда в селските райони.

 

Оригинално заглавие: Agricultural Workers and Their Contribution to Sustainable Agriculture and Rural Development
Автори: Питър Хърст в сътрудничество с Паола Термине и Марили Карл

Издание на:
Международна организация на труда
Организация по прехрана и земеделие

Преведена и адаптирана версия