Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Част 3: Заплащане на труда

Поредица „Селскостопанските работници и устойчивото земеделие“

Разликите в доходите на работещите на трудов договор и на временно заетите понякога са доста големи не само защото броят на работните дни е по-малък, но и защото не се осигуряват допълнителни средства за жилищно настаняване, здравеопазване или образование.

Голяма част от домакинствата на работниците харчат над 70% от паричните си приходи за храна. Растящите цени на храните натискат повечето наемни работници и техните семейства под и дори много под линията на бедността. Увеличаването на покупателната способност и качеството на живота и продоволствената сигурност са тясно обвързани за селскостопанските работници и техните синдикати.

Оригинално заглавие: Agricultural Workers and Their Contribution to Sustainable Agriculture and Rural Development
Автори: Питър Хърст в сътрудничество с Паола Термине и Марили Карл

Издание на:
Международна организация на труда
Организация по прехрана и земеделие

Преведена и адаптирана версия