Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Част 4: Условия на наемане и труд

Поредица „Селскостопанските работници и устойчивото земеделие“

В условията на увеличаващ се дял наемни работници в селското стопанство и растящ процент на продукцията на местните и международните пазари преговорите за по-добри условия на труд трябва поне в известна степен да съответстват на стандартите за качество на продуктите. По-добрите условия на труд са необходима предпоставка за модернизация и за отваряне на пазарите и ще стимулират икономическата ефективност посредством увеличената производителност на труда. На тях трябва да се гледа като на инвестиция, а не като на социален разход.

Оригинално заглавие: Agricultural Workers and Their Contribution to Sustainable Agriculture and Rural Development
Автори: Питър Хърст в сътрудничество с Паола Термине и Марили Карл

Издание на:
Международна организация на труда
Организация по прехрана и земеделие

Преведена и адаптирана версия