Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Уеб платформа с „готови за използване“ иновации в областта на бионаторяването

Иновация

Силно концентрираните и чисти биоторове  са с ограничена наличност, а през 2022 г. влезе в сила нов регламент на ЕС, с който значително се намали допустимото количество на кадмий във всички торове, включително в биологичните. В същото време земеделските стопани все още нямат необходимия набор от знания за биоторовете и доверието им в тях все още е слабо.

Многонационалният проект NUTRIMAN (Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network), финансиран от ЕС по програма Хоризонт, осигурява помощ като предлага онлайн платформа за земеделски стопани, на която се представят нови технологии и решения за улесняване на прехода от химически обработени минерални торове към безопасни биоторове на по-ниска цена.

Източник: NUTRIent MANagement and Nutrient Recovery Thematic Network
снимки: © NUTRIent MANagement and Nutrient Recovery Thematic Network

Преведена и адаптирана версия